SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลสันป่าตอง เปิดรับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้, คนงาน

โรงพยาบาลสันป่าตอง เปิดรับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้, คนงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลสันป่าตอง เปิดรับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้, คนงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลสันป่าตอง เปิดรับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้, คนงาน

ด้วย โรงพยาบาลสันป่าตอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง
เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข ้ จำนวน 9 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 5,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี
- ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 5,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับทางด้านการประกอบอาหาร

2. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตาม
กฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

3. การรับสมัครสอบ
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสันป่าตอง
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
4.2 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
- ค่าสมัคร 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิแล้ว
4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5  2 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าตรงกับตำแหน่งที่สมัครดังกล่าว จำนวน 1
ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปิด รับสมัคร
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบ
ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ตัวจริง 1 ฉบับ (ออกโดยโรงพยาบาล
สันป่าตอง)

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
วันที่ 15 กรกฏาคม 2553 ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง

5. กำหนด วัน เวลา สถานที่ และวิธีสอบคัดเลือก
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 20 กรกฏาคม 2553
- ตำแหน่ง คนงาน
กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 21 กรกฏาคม 2553
เวลา 09.00 – 10.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา 10.00 – 11.00 น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เวลา 11.00 – 12.00 น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สถานที่คัดเลือกโรงพยาบาลสันป่าตอง

6. เกณฑ์การตัดสิน
ในการตัดสินว่า ผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า
ร้อยละหกสิบ

7. ประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 (ผู้ช่วยเหลือคนไข้)
วันที่ 30 กรกฏาคม 2553 (คนงาน)

8. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ
ในกรณี ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจัดลำดับ ดังนี้
8.1 กรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
8.2 ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
8.3 ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
8.4 ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับสูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ ถ้ามีการสอบคัดเลือกสำหรับตำแหน่งเดิมนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

9. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ลงวันที่ 12/07/2010 01:59:36
จำนวนผู้ชม 1596
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ