SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรับวุฒิปริญญาตรี - เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรับวุฒิปริญญาตรี - เอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรับวุฒิปริญญาตรี - เอก , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรับวุฒิปริญญาตรี - เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา

1. อาจารย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าจ้าง 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ

2. อาจารย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ค่าจ้าง ป.โท 14,540 บาท, ป.เอก 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับ การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับระหว่างประเทศ หรือการนโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว (Tourism manage-ment, Hospitality management, Service industries management, International tourism and hospitality management or Tourism ploicy and planning) เน้นหลักสูตรการโรงแรม และเน้นสูตรการทำวิทยานิพนธ์

- ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม หรือการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี เน้นประสบการณ์การทำงานในโรงแรม หรือสายการบิน และหากมีประสบการณ์ด้านโรงแรมหรือสายการบินมากกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีผล TOEFL มากกว่า 550 หรือ IELT 6.0 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าจ้าง 10,320 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิว

เตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่า

2 รายวิชา และรายวิชาการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา

- มีประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูล Access, MySQL และ Oracle

- มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Application ด้วยภาษา PHP, ASP, NET.VB หรือ Delphi โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเข้าตรวจเลือกรับราชการทหาร

4. บรรณารักษ์ หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าจ้าง 10,320 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์

- เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ค่าจ้าง 12,600 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานโยบายและแผน

- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระบบการจัดการสำนักงานและระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างดี

6. นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงิน บัญชี และรายได้ สำนักงานอธิการบดี ค่าจ้าง 10,320 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word, Micro-soft Excel เป็นต้น

- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. นักวิชาการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ค่าจ้าง 10,320 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ต้องลงทะเบียนเรียนในราย วิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดตารางเรียนตารางสอนระดับอุดมศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ค่าจ้าง 10,320 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี เช่น Microsoft Office, (Word, Excel, Power Point) และ Access

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th ของมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7621-1959, 0-7624-0475-7 ต่อ 132

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์จดหมายลงทะเบียน EMS ได้ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตรารับจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ และได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาสถาบันก่อนหรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน

6. เพศชายให้แนบหนังสือแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.39 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย

7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานการผ่านงาน ใบรับรองความรู้ความสามารถพิเศษ

8. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 100 บาท (หากส่งหลักฐานทางไปรษณีย์กรุณาแนบธนาณัติ

สั่งจ่ายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 100 บาทลงวันที่ 01/07/2010 21:27:11
จำนวนผู้ชม 1485
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ