SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.ทุ่งนาเลา เปิดรับสมัคร พนักงานจ้าง

อบต.ทุ่งนาเลา เปิดรับสมัคร พนักงานจ้าง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.ทุ่งนาเลา เปิดรับสมัคร พนักงานจ้าง, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.ทุ่งนาเลา เปิดรับสมัคร พนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 ข้อ 19 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติเห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเภท / ตำแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- ยาม จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบป 
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นบุคคลทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
2.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างของราชการท้องถิ่น

3. รายละเอียดของตำแหน่งและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ
ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนไี้ ด้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ
ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธาที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและ
บำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ช่องน้ำ
อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงาน
สำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คำนวณสามัญ
ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.
- มีใบอนุญาตขับรถประเภท 2
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ขับรถบรรทุกน้ำ ตลอดจนบำรุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถบรรทุกน้ำ
หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขับรถบรรทุกน้ำ ตลอดจนบำรุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถบรรทุกน้ำ
หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.3 ตำแหน่ง ยาม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการต่อสู้ป้องกันและมี
ร่างกายแข็งแรง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
อยู่ยามเฝ้าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณ
สถานที่ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อยู่ยามเฝ้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ
และความเรียบร้อยในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. ระยะเวลาการจ้าง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาจ้างไม่เกิน 4 ปี
- พนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี

5. ค่าตอบแทน
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละ 7,100 บาท
พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้าง
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ อัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละ 5,760 บาท
พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้าง
- ตำแหน่ง ยาม อัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละ 5,080 บาท พร้อมค่าครองชีพ
ชั่วคราวตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้าง

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่
2 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4487 6555

7. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมนำเอกสาร
ฉบับจริงและสำเนา รับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจของสังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
6. สำเนาใบอนุญาตขับรถประเภท 2 จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครสอบตำแหน่งพนักงาน
ขับรถบรรทุกน้ำ)
7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองประสบการณ์
การทำงาน ฯลฯ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ้ามี)

8. เงื่อนไขในการรับสมัคร
1. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผมูี้คุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความ
ที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลาจะไม่รับสมัครหรืออาจถอนรายชื่อผู้สมัครออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบคัดเลือกหรือบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามแต่กรณี

9. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งละ 100 บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งละ 50 บาท
- เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

11. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการ ฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภาษณ์ หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับงาน หรืออื่น ๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร และตามที่เห็นสมควร โดยมีเกณฑ์
พิจารณา ดังนี้
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- สอบภาคปฏิบัติ / สัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

12. กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
- สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่
14 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น.
- สอบภาคปฏิบัติ / สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

13. เกณฑ์การตัดสิน การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านเกณฑ์แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุด ไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด ผู้ที่ได้ลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการสั่งจ้างก่อนผู้ที่ได้อยู่ในลำดับถัดไปและหาก
คะแนนของผู้เข้าสอบคะแนนรวมเท่ากันจะเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันดังนี้
1. ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้ที่ได้
ลำดับดีกว่า
2. ถ้าได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่ได้หมายเลขประจำตัวผู้เข้า
สอบก่อนเป็นผู้ได้ลำดับดีกว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่
22 กรกฎาคม 2553

14. การดำเนินการสั่งจ้าง
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งนาเลาจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดตามประกาศมาทำสัญญาจ้าง หากมีผู้สละสิทธิจะเรียก
ผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญา บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
จะขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศหรือยกเลิกเมื่อมีประกาศสอบใน
ตำแหน่งเดียวกัน
สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ และตำแหน่งยาม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
จะเรียกมาทำสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2554
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ระดับ 3 ค้ำประกันในการทำงานลงวันที่ 01/07/2010 21:25:44
จำนวนผู้ชม 1533
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ