ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการประกาศ ณ วันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 122/ 2550 สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์
2550 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
1.1 วิชาเอก การประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่
เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอ
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2553
3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียม
จำนวน..........100.............บาท ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 X 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน
หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จำนวน 1
ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้อนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ใน
กรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาใบประกอบวิชาชีพ / สำเนาบัตรผู้ประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
(7)ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อ
กำกับด้วย
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
สอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่
9 กรกฎาคม 2553 และทำการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
และทางเว็บไซด์ของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 http://school.obec.go.th/rpk34/

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนใน
การประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้
ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัด
เรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาค
ความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะส่วน
บุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนน
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เว็บไซด์ของโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 34 http://school.obec.go.th/rpk34/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อสรรหาและ
เลือกสรร ครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่ แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 15
กรกฎาคม 2553

9. สิทธิประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2553
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

- พนักงานราชการประเภททั่วไป วิชาเอก การประถมศึกษา
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และได้รับอนุญาตจากคุรุสภาให้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(5) ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน........9,530........................บาท / เดือน และค่าครองชีพชั่วคราว......1,500......บาท/เดือน

ระยะเวลาจ้าง นับแต่วันทำสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
100 สอบข้อเขียน
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
200 ข้อเขียน/ปฏิบัติ
2. ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะทางด้าน
การเรียนการสอน วิชาชีพเฉพาะวุฒิ ฯลฯ
100 สัมภาษณ์
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิญาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ การมีจิตสำนึกในการ
ให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการ และการทำงานเป็นทีมลงวันที่ 01/07/2010 20:17:57
จำนวนผู้ชม 1381
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน