ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รพ.หัวหิน ประกาศรับบุคลากร

รพ.หัวหิน ประกาศรับบุคลากร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รพ.หัวหิน ประกาศรับบุคลากร, ข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.หัวหิน ประกาศรับบุคลากร

ด้วยโรงพยาบาลหัวหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค ์
จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำหรับปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลหัวหิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน ๒ อัตรา , ตำแหน่ง
พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๑ อัตรา ,ตำแหน่งลูกมือช่าง จำนวน ๑ อัตรา ,ตำแหน่งช่างเทคนิค
จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๐๗/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการ
ดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวให้ข้าราชการปฏิบัติ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มอบอำนาจให้หัวหน้า
หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการสั่งบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐- บาท
๑.๒ ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐.- บาท
๑.๓ ชื่อตำแหน่ง ลูกมือช่าง จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐.- บาท
๑.๔ ชื่อตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๑๐๐.- บาท
๑.๕ ชื่อตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๕๐๐- บาท

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ สำหรับเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
(๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น ไม่เป็นผู้เคยถูก
ลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
หรือตามกฎหมายอื่นไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๒.๑ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร
- เพศชายหรือหญิง
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๒.๒.๒ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
- เพศชาย/หญิง
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒.๒.๓ ตำแหน่งลูกมือช่าง
- เพศชาย/หญิง
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
- มีความรู้ความสามารถหรือสบการณ์ในวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง
ช่างอิเล็กทรอนิก ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างอลูมิเนียม ช่างไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๒.๔ ตำแหน่งช่างเทคนิค
- เพศชายหรือหญิง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ใน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๒.๒.๕ ตำแหน่งนักวิชาการแพทย์แผนไทย
- เพศชายหรือหญิง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทยแ์ ผนไทยซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ๔ ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย
ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน - ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่าย)
๓.๒.๒ สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา จำนวนอย่างน้อย ๑ ฉบับ
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปดิ รับสมัคร
๓.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๓.๒.๖ เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓
๓.๒.๗ ใบรับรองแพทย์
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรอื วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
โรงพยาบาลหัวหิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รวมทั้งวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการและwww.huahinhospital.go.th

๕. วิธีการสอบคัดเลือก
๕.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕.๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๖. การจ้างผู้สอบคัดเลือก ได้
จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ตามลำดับที่ได้ตาม
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้ได้รับการจ้างจะต้องนำหลักประกันเป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
มามอบให้แก่โรงพยาบาลหัวหินเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันความเสียหาย
อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง

๗. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก
อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกลงวันที่ 01/07/2010 20:12:31
จำนวนผู้ชม 1226
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน