SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เปิดรับ ธุรการ, คนงาน

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เปิดรับ ธุรการ, คนงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เปิดรับ ธุรการ, คนงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เปิดรับ ธุรการ, คนงาน

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียด แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ภาคผนวก ก.

3. การสมัครเป็นพนักงานจ้าง
ให้ผู้มีสิทธิสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่รับสมัครนั้น

4. เอกสารและหลักฐานในการสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครของเทศบาลพร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
4.1 ใบสมัครตามแบบของเทศบาล
4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 3 รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.5 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่อยกิต หรือผ่านการอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมง)
4.6 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
4.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตารางสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตารางสอบ
สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.tungkhwaikin.go.th

6. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
6.1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ใช้วิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
6.2) พนักงานจ้างทั่วไป ใช้วิธีการสัมภาษณ์และทดลองปฏิบัติงาน
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร คะแนนรวม 200 คะแนน แยกเป็น
ก. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้น
โดยเฉพาะด้วยวิธีสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ โดย
การสัมภาษณ์

7. กำหนดวันเลือกสรร
กำหนดการเลือกสรรในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลทุ่งควายกิน
- กำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเวลา 09.00 น.–12.0 น.
- กำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
(สำหรับสถานที่สอบหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ อีกครั้งหนึ่ง)

8. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
8.1 ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งละ 100 บาท
8.2 ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งละ 50 บาท

9. การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรจะต้องแต่งกายสุภาพในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวในวันสอบด้วย โดยรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 08.30 น.
ณ สถานที่สอบ

10. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน
แต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การเลือกสรรจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค

11. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฎว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสรรหา คณะกรรมการดำเนินการสรรหาจะรายงานให้ ก.ท.จ.ระยองทราบเพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสรรหานี้ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่
จะเห็นสมควร ในกรณีที่ให้ยกเลิกการสรรหาเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการสรรหาเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป

12. การประกาศผลการเลือกสรร
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ

13. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตำบลทุ่งควายกินจะขึ้นบัญชีสำรองผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ไม่เกิน 1 ปี หลังจากที่มี
การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างแล้ว และผู้ผ่านการเลือกสรรได้
จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
13.1 ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้ไปแล้ว
13.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้
13.3 ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
13.4 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่
13.5 หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ที่สรรหาและเลือกสรรนั้น
13.6 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยองมีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น

14. การแต่งตั้งผู้ได้รับการเลือกสรร
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จะรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งที่ว่างจากบัญชีผลการสรรหาตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้และจะทำการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยมีกำหนดสัญญาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นเวลา 1 ปี ของพนักงานจ้างทั่วไปเป็นเวลา 6 เดือน

ผนวก ก.

รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 5,970 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 2,440 บาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 8,200 บาท
1.1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การ
กำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียด
ถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เก็บและค้นหา หนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของ
ตัวเลขและตัวหนังสือพิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการ
ต่าง ๆ ช่วยจัดหาดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยว
1.1.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
1.1.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ


2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
2.1 ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท
2.1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ลงวันที่ 28/06/2010 22:55:53
จำนวนผู้ชม 1788
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ