SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับแพทย์

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับแพทย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับแพทย์

ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ในตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่าง ๆ จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้.-

๑. ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร
๑.๑ สูตินรีแพทย์ กองสูตินรีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา) และไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ เพศชาย/หญิง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตร (ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์) และไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ เพศชาย/หญิง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ กุมารแพทย์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตร (ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์) และไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ เพศชาย/หญิง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๔ นายแพทย์ แผนกตรวจและควบคุมสุขภาพ กองควบคุมสุขภาพ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตร (ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ) หรือคุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรและไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใด ๆ เพศชาย/หญิง จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันบรรจุเข้ารับราชการ และไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันสมัครเข้ารับราชการ
๒.๒ มีสัญชาติไทยตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการกำหนด สัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือพลทหารกองประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ.๒๕๐๖
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามทีกำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๕ มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๒.๖ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ไม่อยู่ในระหว่าง การรอลงอาญา ยกเว้นความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๓.๒ ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงการเรียน คุณวุฒิปริญญาตรี ตามที่กำหนด พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๓ ต้นฉบับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ ที่เกี่ยวข้อง และต้นฉบับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะสาขา พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแล้ว ต้องสำเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่น แสดงสัญชาติผู้ถึงแก่กรรมไปแสดงด้วย) กรณีบิดาหรือมารดาของบิดาหรือมารดาของผู้สมัครเป็นบุคคล มิใช่สัญชาติไทย ต้องแสดงสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจริง
๓.๕ หลักฐานประจำตัวทหารกองเกิน (สด.๙) หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.๔๓) อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๖ ผู้สมัครหญิง หากทำการสมรสแล้ว ให้สำเนาใบสำคัญการสมรส จำนวน ๑ ฉบับ ไปแสดงด้วย
๓.๗ ผู้สมัครที่มีต้นสังกัด ต้องแสดงหนังสืออนุญาตของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่อนุญาต ให้มาสอบคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๙๖๖ ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

๕. กำหนดวันสอบคัดเลือก , วิชาที่สอบ , สถานที่สอบ และประกาศผลการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลังลงวันที่ 28/06/2010 22:55:32
จำนวนผู้ชม 1637
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ