SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน

1. วิทยากรระดับ 4 สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (บรรจุตามอัตราเงินเดือนแรก

บรรจุของวุฒิปริญญาโทในอัตรา 12,090 บาท หากมีประสบการณ์ที่ใช้วิชาชีพตรงตามวุฒิการศึกษาที่ยื่นสมัครจะได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์แต่ไม่เกินอัตรา 13,490 บาท)

- วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง หรือสาขาวิชาการประกันภัย หรือสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ยกเว้นวิชาเอกประชากรและการพัฒนา) หรือสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์)

- มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร

- มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือไม่น้อยกว่า 173 คะแนน สำหรับผู้สอบ Computer Based หรือไม่น้อยกว่า 61 คะแนนสำหรับผู้สอบ Internet Based หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.50 หรือ CU-TEP หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

- หมดเขตรับสมัคร 2 กรกฎาคม 2553

2. พนักงานการเงิน ระดับ 4 แผนกเงินกู้ กองการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี (บรรจุตามอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของวุฒิปริญญาตรี ในอัตรา 9,670 บาท หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การเงินจะได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ แต่ไม่เกินอัตรา 11,430 บาท)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการเงิน

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS Word, Excel และ MS PowerPoint

- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์การเงิน วิเคราะห์โครงการหรือการวิเคราะห์ทางการเงินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

- หมดเขตรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553หลักฐานในการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (ติดลงบนกรอบในเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)

- สำเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

- สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

สำเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคำว่า รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้าวิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร)

- เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ สมัครงาน/ผลสอบ สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต

- ลงทะเบียนผู้สมัครงาน (ลงทะเบียนครั้งเดียว สามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้สมัครตำแหน่งอื่น ๆ ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)

- กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย แล้วให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงการสมัครงานและแบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงินวิธีการชำระเงินในการสมัคร

- ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินที่ระบบออกให้ไปชำระเงินที่ธนาคารดังกล่าวได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บของแต่ละธนาคารรับหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารคืนให้ ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยส่งหลักฐานการชำระเงินให้การทางพิเศษลงวันที่ 28/06/2010 22:52:57
จำนวนผู้ชม 1230
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ