SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เรือนจำจังหวัดชัยนาท เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรือนจำจังหวัดชัยนาท เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เรือนจำจังหวัดชัยนาท เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ เรือนจำจังหวัดชัยนาท เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วยเรือนจำจังหวัดชัยนาท จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดชัยนาท
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. 2548 หมวด 2 ข้อ 10.2 การจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิการศึกษา ปวช. จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 5,760 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่คัดเลือกได้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา (วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ)
กลุ่มงาน กลุ่มงานธุรการ
อัตราค่าตอบแทน 5,760 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2553 (นับแต่วันที่คำสั่งจ้างมีผลบังคับถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
- ลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผู้ต้องขังและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจำ เช่น งานธุรการ งานช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ จัดทำบัญชีและข้อมูล ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชาย)
- เป็นชายที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
- เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ

3. สมรรถนะที่ต้องการของเจ้าหน้าที่ธุรการ
3.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
3.3 มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
3.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความคล่องตัว
3.5 มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
3.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นได้

4. การรับสมัคร
4.1 ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ
4.2 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด
4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกัน โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
2) ประกาศนียบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3) ระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาเอกสารในข้อ 2) และข้อ 3) ต้องเป็นเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา) โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกฯ ไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ
7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

5. เงื่อนไขการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
เรือนจำจังหวัดชัยนาท จะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ณ เรือนจำจังหวัดชัยนาท

7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล การนำความรู้ทางด้านวิชาชีพมาปรับใช้ในงานราชทัณฑ์ ความคิดเห็นที่มีต่องานราชทัณฑ์และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง การมีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ จิตสำนึกในการให้บริการ ความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาความลับของทางราชการ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ
เรือนจำจังหวัดชัยนาท จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนดลงวันที่ 28/06/2010 22:51:09
จำนวนผู้ชม 1312
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ