SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 เปิดรับ ครูผู้สอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 เปิดรับ ครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 เปิดรับ ครูผู้สอน , ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 เปิดรับ ครูผู้สอน

ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ ประกาศ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ที่ 122/2550 สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่งที่จะจ้าง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
ทัง้ นี ้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของทางราชการส่วนท้องถิ่น

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอ
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครัง้ เดียวกันไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด1.5 X 1 นิว้ จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน
หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”
จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วัน
สุดท้าย
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
( ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน ) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ทัง้ นี ้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
(7) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.3 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทัง้ ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการสรรหาและเลือกสรรครัง้ นีเ้ป็นโมฆะสำหรับผู้นัน้

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัด
พิษณุโลก และทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้
คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี ้
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่
สูงกว่า หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
หากคะแนนภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
หากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร

7. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรตามลำดับคะแนน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และทางเว็บไซต์ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดย
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิน้ สุดเมื่อสรรหาและเลือกสรร ครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึน้ บัญชี
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนีใ้ หม่ แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาตามวันและเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

9. สิทธิประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2553
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี ้

• ประเภทพนักงานราชการประเภททั่วไป (ชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
วิชาเอก การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
(2) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 9,530 บาท
ระยะเวลาจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
1.ความรู้ 100 คะแนน สัมภาษณ์
1.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะ
ทางด้านการเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิ ฯลฯ 200 คะแนน สัมภาษณ์/ผลงาน
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและ
เสียสละการมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงานการให้บริการ และ
การทำงานเป็นทีม 100 คะแนน สัมภาษณ์

รายละเอียดตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ที่ ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1 พนักงานราชการประเภททั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาเอก การศึกษาพิเศษ

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
• ประเมินสมรรถนะ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
• ประกาศรายชื่อและขึน้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหา
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อและขึน้ บัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
• รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553เวลา
08.30 น.ลงวันที่ 28/06/2010 22:50:49
จำนวนผู้ชม 1363
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ