ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะศึกษาศาสตร์ มศว เปิดรับ อาจารย์ สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มศว เปิดรับ อาจารย์ สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะศึกษาศาสตร์ มศว เปิดรับ อาจารย์ สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะศึกษาศาสตร์ มศว เปิดรับ อาจารย์ สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา


ตำแหน่งและสังกัด: ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1452
สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

อัตราเงินเดือน: 15,176 – 47,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ตามข้อ 7 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.2 เป็นบุคคลล้มละลาย
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.4 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
1.5 เป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนด
1.6 เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
1.7 เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.8 เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
1.9 เป็นผู้มีสุขภาพจิตว่าเป็นโรคจิตและมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวางต่อการปฏิบัติงาน หรือการบริหารขององค์กร
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวกับการทดสอบและวัดผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การตรวจสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยและสถิติทางการศึกษา มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานเฉพาะทางต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น หรือ
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวกับการทดสอบและวัดวัดผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การตรวจสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยและสถิติทางการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษา ภายใน 3 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานเฉพาะต่างๆดังกล่าวข้างต้น

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน
1.1 ระดับปริญญาตรี สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรี
1.2 สอนรายวิชาชีพครูในระดับปริญญาตรี
1.3 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาโทควบเอก ในสาขาวิชาการทดสอบ การวัดผล การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา วิจัย และสถิติทางการศึกษา
1.4 สอนรายวิชาหมวดพื้นฐานการศึกษา ในระดับปริญญาโท
1.5 ควบคุมปริญญานิพนธ์ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1.6 อาจารย์นิเทศการศึกษา
2. งานบริการวิชาการ ได้แก่
2.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
2.2 การเป็นวิทยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3 การเขียนบทความทางวิชาการ
2.4 การวิจัยเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ
2.5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆในหลักสูตรฯ
3. งานอื่นๆ ได้แก่
3.1 การปฏิบัติงานต่างๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.2 การปฏิบัติงานต่างๆที่คณะศึกษาศาสตร์/มหาวิทยาลัยมอบหมาย

เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงาน และจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชนืเกื้อกูลพนักงาน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว
กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะและนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศผลการคัดเลือกและดำเนินการจ้างต่อไป

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หนังสือรับรองความประพฤติหรือรับรองการทำงานอย่างน้อย 1 ฉบับ

วัน เวลา สถานที่สมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.02-649-5000 ต่อ5517
หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครลงวันที่ 28/06/2010 22:49:41
จำนวนผู้ชม 1289
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน