SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักวิชาการ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักวิชาการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักวิชาการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักวิชาการ

ด้วย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการกิจกรรม 1 อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา) 1 อัตรา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร : นักวิชาการกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน :
ปฏิบัติงาน ณ งานกิจกรรม ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมดนตรีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย บริหารโครงการและกิจกรรมดนตรี ที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้น
ติดต่อประสานงานกับวงดนตรี,ศิลปิ น และนักดนตรี ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. อายุ 21 ปี ขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. จบการศึกษาระดับปริญญตรีาทางด้านสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, การศึกษา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน
6. หากมีความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและปฏิบัติงานในวันหยุดได้หากมีความจำเป็น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือน : เริ่มต้นที่ 11,910 บาท โดยพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์

2. ตำแหน่งที่รับสมัคร : นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา)
ลักษณะงาน :
ปฏิบัติงาน ณ งานกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมของนักศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย งานวินัยและพัฒนา งานบริการนักศึกษาและสวัสดิการ
รวมถึงงานนักศึกษาวิชาทหาร ประสานกับฝ่ายวิชาการ อาจารย์และผู้ปกครอง และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. อายุ 22-30 ปี ขึ้นไป หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. จบการศึกษาระดับปริญญตรีาทางด้านสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, การศึกษา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี หาก
มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสร้างงานมัลติมิเดียจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความคิด
สร้างสรรค์
6. หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษามาก่อน จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและปฏิบัติงานในวันหยุดได้หากมีความจำเป็น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือน : เริ่มต้นที่ 11,910 บาท โดยพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์นี้

2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม

3. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารและธุรการ ห้อง 105
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม โดยมีระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลา
ราชการตั้งแต่ 8.30-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-800-2525-34 ต่อ 163 โทรสาร 02-800-2530

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาใบประกาศนียบัตร,สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
หรือหนังสือรับรอง จำนวน1 ฉบับ (ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ,ทะเบียนสมรส ( ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
( ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง )
4.4 ประวัติการศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างละเอียด
( Resume ) 1 ฉบับ ถ้ามี
4.5 เพศชายต้องแสดงหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคนละ 100 บาท

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและหมายเลขห้องสอบในวันพฤหัสบดีที่ 1
กรกฎาคม 2553 และสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553ลงวันที่ 28/06/2010 22:41:45
จำนวนผู้ชม 1165
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ