SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมควบคุมโรค เปิดรับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมควบคุมโรค เปิดรับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมควบคุมโรค เปิดรับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมควบคุมโรค เปิดรับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกรมควบคุมโรค จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุขศึกษา)

อัตราเงินเดือน : 9,700 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสุขศึกษา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน การทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง

(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(4) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์

(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

(1) รวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ

(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ประสาน ทบทวน และจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนที่ยุทธศาสตร์ระยะยาว (Roadmap) 10 ปี การบริหารกรมควบคุมโรค รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมควบคุมโรค ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการให้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเป้าหมายของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

2. ประสาน และจัดทำนโยบายเน้นหนักของกรมควบคุมโรค

3. สื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด นโยบายเน้นหนักของกรมควบคุมโรค สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างต่อเนื่อง

4. วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของกรมควบคุมโรค

5. วิเคราะห์และบริหารโครงการหลักของกรมควบคุมโรคที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมาย

6. ประสานพัฒนาระบบกลไก และกระบวนการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค

7. วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนากรมควบคุมโรคตามแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน

8. จัดทำคู่มือ แนวทาง มาตรฐานการปฏิบัติงาน

9. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ให้การดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายการให้บริการของกรมควบคุมโรค

10. มีลักษณะงานที่บางครั้งต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่

11. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน

1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลงาน (160 คะแนน)

2. ความรู้ด้านกลยุทธ์การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ (40 คะแนน)

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กรกฎาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง http://job.ddc.moph.go.th หัวข้อรับสมัครสอบ
ลงวันที่ 26/06/2010 12:34:35
จำนวนผู้ชม 1243
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ