ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


NIDA เปิดรับ นักวิชาการศึกษา , ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

NIDA เปิดรับ นักวิชาการศึกษา , ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : NIDA เปิดรับ นักวิชาการศึกษา , ผู้ปฏิบัติงานบริหาร, ข้อมูลเกี่ยวกับ NIDA เปิดรับ นักวิชาการศึกษา , ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐ ศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติสังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศ ศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสงค์ติดต่อขอรับใบสมัครที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารจอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2727-3409หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัครคือ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

- รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 6 ชุด

- หนังสือที่แสดงว่าผู้บังคับบัญชาได้ทราบการมาสมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองทราบในใบสมัครของสถาบัน

2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร อัตราเงินเดือน 9,940 บาท

- วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางเกษตร ศิลปะ ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประสงค์ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารจอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2727-3409หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัครคือ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

- ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ตามที่ใช้สมัครสอบ พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับประกาศนียบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสถาบันที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์การคัดเลือกทหารแล้ว พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ ในใบสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก หลักฐานอื่น ๆ ที่ผู้สมัครจะต้องนำมามอบให้ก่อนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คือ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนลงวันที่ 22/06/2010 21:59:06
จำนวนผู้ชม 1570
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน