SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานตามสัญญา

1. นักวิชาการการเงินและบัญชี (จ้างเหมา) คณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS และอุปกรณ์สำนักงานในระดับคล่อง

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการสื่อสารดี มีบุคลิกภาพดี และมีความซื่อสัตย์สุจริต

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (จ้างเหมา) คณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี สามารถใช้คอมพิว เตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS และอุปกรณ์สำนักงานในระดับคล่อง

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการสื่อสารดี

3. นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทค โนโลยีการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร เช่น ปฏิบัติการทดลอง ทั้งในห้องปฏิบัติการและแปลงทดลอง

- มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม และส่งเสริมความรู้ในด้านการ เกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการเกษตรจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานควบคุมและจัดการระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต หรือมีหนังสือรับรองประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีหนังสือรับรองประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP, ASP, JAVA หรืออื่น ๆ ได้

- สามารถออกแบบและจัดทำระบบสารสนเทศต่าง ๆ และระบบการจัดการฐานข้อมูลได้

- หากมีประสบการณ์หรือผลงานด้านการเขียน Web Programming และงานด้านระบบเครือข่ายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- เป็นผู้มีความรับผิดชอบและรักในงานบริการ

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการได้

5. นักวิชาการการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา

- เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาพลศึกษา

- สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์การทำงานด้านกีฬา มีความรู้

- มีทักษะในการจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมการเขียนแผนงานโครงการและที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง สำนัก งานอธิการบดี

- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทางด้านก่อสร้าง

- ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

7. เจ้าหน้าที่เทคนิคพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล

- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel

- สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้

8. เจ้าหน้าที่เทคนิคเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสาธิต

- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

- สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ดี สามารถผลิตสื่อเทคโนโลยีได้

- สามารถติดต่อประสานงานด้านวิชาการได้ รู้เรื่องงานสารบรรณเป็นอย่างดี

- ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

9. พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) สำนักงานอธิการบดี

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

- อายุตั้งแต่ 21-35 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

- ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ขนส่งชนิดที่ 2 หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ขนส่งทุกประเภทชนิดที่ 3 และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

- สามารถขับรถยนต์ในกรุงเทพฯ ได้ และรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ดี

- สามารถขับรถยนต์ไปได้ทั่วประเทศ ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสระว่ายน้ำ (จ้างเหมา) สำนักงานอธิการบดี

- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

- มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

- ถ้ามีประสบการณ์ในการดูแลสระว่ายน้ำและมีความสามารถในการว่ายน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคลสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ 20 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และกรอกข้อความต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานดังนี้

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

- สำเนาปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ซึ่งแสดงหรือระบุว่าเป็นผู้ได้รับวุฒิตามคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 25 มิถุนายน 2553 (หากเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ให้ใช้ฉบับภาษาไทยประกอบการสมัคร)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน 3 รูปลงวันที่ 22/06/2010 21:58:35
จำนวนผู้ชม 1035
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51717 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127935 คน