SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.แม่ปะ เปิดรับ ปวช. - ปริญญาตรี

อบต.แม่ปะ เปิดรับ ปวช. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.แม่ปะ เปิดรับ ปวช. - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.แม่ปะ เปิดรับ ปวช. - ปริญญาตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2553

1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษ

ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

2. เจ้าพนักงานธุรการ 2

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทุกสาขา

ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

- วุฒิ ปวส. ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ใชเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2

- วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา สาขาบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

4. นักวิชาการเกษตร 3

- วุฒิปริญญาตรี ทางเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์

5. นักสังคมสงเคราะห์ 3

- วุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ วุฒิ ปวช. 5,760 บาท และวุฒิ ปวส. 7,100 บาท และวุฒิ ปวท. 6,470 บาท และวุฒิปริญญาตรี 7,940 บาท

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 28 มิถุนายน-16 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ (www.maepalocal.com) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก (www.taklocal.org) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัดตากทุกแห่ง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทร.

0-5553-3126วิธีการยื่นใบสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบลายมือของตนเองพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชน 2 รูป

ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิอย่างเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น

สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร และเป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จะดำเนินการตรวจคุณสมบัติภายหลังผู้ที่ผู้สมัครสอบแข่งขันสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว

- ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับหลักฐานการศึกษา

- สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี เอกสารที่ต้องใช้คือ สำเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 16 กรกฎาคม 2553) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (วันสมัครให้นำเอกสารฉบับจริงมาด้วย)

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ถ่ายเอกสาร โดยใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
ลงวันที่ 22/06/2010 21:57:23
จำนวนผู้ชม 1617
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ