SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 เปิดรับ ครูผู้สอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 เปิดรับ ครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 เปิดรับ ครูผู้สอน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 เปิดรับ ครูผู้สอน

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานราชการ และแนบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 122 /2550 สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน จานวน 2 ตาแหน่ง

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการทาผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
หรือเอกชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 761 หมู่ 14 ตาบลศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000 ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2553
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ –
ชื่อสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
(7) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ยกเว้น วิชาเอกกายภาพบาบัดกิจกรรมบาบัด
และจิตวิทยาคลินิก / จิตวิทยาพัฒนาการ
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ตามกลุ่มวิชาเอกที่สมัคร ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลาดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับสูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลาดับที่ก่อนหลังในการสมัคร

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อสรรหาและเลือกสรร ครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

8. การจัดทาสัญญาจ้าง
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทาสัญญาตามวันและเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

9. สิทธิประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เอกสารแนบท้าย ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น กาหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดดังนี้

1. ตาแหน่งที่จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน จานวน 2 ตาแหน่ง

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ สมัคร
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ หรือกรมสามัญศึกษาเดิม ดังนี้

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2553 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
ตั้งแต่ ข้อ 4.1 – 4.5 ให้มีฉบับจริง และสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
4.2 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
4.3 สาเนา ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.5 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับการตรวจร่างกายถึงวันรับสมัคร โดยรับรองว่าไม่เป็น 5 โรค ดังต่อไปนี้
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคระยะติดต่อ
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภายใน วันที่ 27 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

6. วิธีการสอบคัดเลือก จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการประเมิน แบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
ภาคที่ 1 การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย
- วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ภาคที่ 2 การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- สอบสัมภาษณ์

7. วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น จะดาเนินการสอบข้อเขียน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

8. วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ สถานที่สอบข้อเขียน

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องสอบได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
การจัดลาดับที่ ผู้สอบคัดเลือกได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
9.1 พิจารณาคะแนนรวมทั้งสิ้น เรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับในแต่ละกลุ่มวิชาเอก
9.2 หากคะแนนตามข้อ 9.1 เท่ากัน ให้จัดเรียงลาดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับสูงกว่า หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาลาดับที่ก่อนหลังในการสมัครเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับจาแนกตามรายกลุ่มวิชาเอก ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2553

11. การบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 จะดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งครูผู้สอน จาแนกตามรายกลุ่มวิชาเอก ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมีความจาเป็นหรือขาดแคลน โดยไม่จาเป็นต้องบรรจุหรือแต่งตั้งทุกกลุ่มวิชาเอกที่สอบขึ้นบัญชีไว้
11.2 กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
11.3 ผู้ได้คุณวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรี ก่อนวันรับสมัครวันสุดท้ายเมื่อได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งจะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
11.4 หากผู้สอบคัดเลือกได้ ไม่สามารถไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลาที่กาหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

12. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) การจัดระบบสารสนเทศและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(5) การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

13. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท

14. ระยะเวลาจ้าง
1 กรกฎาคม 2553 - 30 กันยายน 2555 โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นจะเรียกทาสัญญาจ้าง ตามกลุ่มวิชาเอกที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขาดแคลนเท่านั้นลงวันที่ 22/06/2010 21:55:59
จำนวนผู้ชม 1577
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ