SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.ชมพู เปิดรับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

อบต.ชมพู เปิดรับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.ชมพู เปิดรับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.ชมพู เปิดรับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู จำนวน 1 ตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 13 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 หมวด 4 ข้อ 18 , 19 ,20 และข้อ 23 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ 1 ตำแหน่ง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
4.1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4.2 วัณโรคในระยะอันตราย
4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่น ของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งใดจะต้องมีคุณสมบัติตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ตามภาคผนวก ก)

4. การรับสมัครสอบ
4.1 กำหนดวัน/เวลารับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-5599-2233 ต่อ 12 สำนักงานปลัด อบต.
4.2 วิธีการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และกรอกใบเอกสารการสมัคร
ด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน
4.3 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง ข้อ 7 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่างลูกจ้าง พ. ศ.2536 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบทหารกองเกิน (ส.ด.9) เป็นต้น เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ จำนวน 1 ฉบับ
(7) องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ไม่รับสมัคร ฯ พระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือ ที่ นว 89 / 2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความใน ข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ 22 กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างดำเนินการสอบคัดเลือกก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
4.4 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าใบสมัคร ชุดละ 50 บาท

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู

6. การประกาศวันสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ข)

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

8. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู จะประกาศผลสอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้เท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และการยกเลิกการขึ้นบัญชี
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เรียงตามลำดับคะแนน และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
9.1 ผู้นั้นได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว
9.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิในการจ้าง
9.3 มีการประกาศขึ้นบัญชีครั้งใหม่

10. การสั่งจ้าง / สัญญาจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจะสั่งจ้างผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างกำหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูกำหนด อาจถอนรายชื่อผู้นั้น ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้ การทำสัญญาจ้างได้นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ จาก ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลกก่อน

11. ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาการทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี


ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ. ศ.2553
****************

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2.ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การแทงจำหน่วยพัสดุที่ชำรุด การทำบัญชี การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการพัสดุที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือ ตามคำสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยปฏิบัติงานลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบสำคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่
ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
6.ระยะเวลาในการจ้าง
ภายในปีงบประมาณ พ. ศ.2553
7.อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760.- บาท
8.ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่กาปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง
และใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
3.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
4.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
*****************

ภาคผนวก ข
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่ เดือน มิถุนายน พ. ศ.2553
*******************

1.หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก จะทำการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน(อัตนัยหรือปรนัย) และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียนอัตนัยหรือปรนัย) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ. 2538 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การสอบราคา การตกลงราคา
ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป (Word / Excel )
- สอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด)ลงวันที่ 22/06/2010 21:38:32
จำนวนผู้ชม 1762
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ