ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับพยาบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับพยาบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับพยาบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันบำราศนราดูร เปิดรับพยาบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยสถาบันบำราศนราดูรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ดังต่อไปนี้คือ

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,000 บาท ปฏิบัติงานที่งานประสานงาน
วิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาโรคเอดส์และโรคติดเชื้อ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติที่ต้องการ
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
หรือทางอื่นที่ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิศในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย
2. ปฎิบัติงานวิจัยในเชิงคลินิก
3. ดำเนินการและลงข้มูลในงานวิจัย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,000 บาท ปฏิบัติงานที่งานประเมิน
ต้นทุนและศูนย์ตรวจสอบข้อมูลเรียกเก็บ กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติที่ต้องการ
1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
หรือทางอื่นที่ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. มีความอดทน อดกลั้น มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใน
แต่ละกรณี
4. มีไหวพริบ ปฏิภาณดีมีความซื่อสัตย์
5. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานเป็นทีม
6. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบงานต้นทุน การตรวจสอบภายใน การ
ให้รหัสโรค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ต้นทุน และจัดทำต้นทุนโรงพยาบาล(Hospital
Cast)
2. วิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาล(Hospital Cost Analysis)
3. ทำบันทึกบริหารทรัพยากรทางการแพทย์(Utilization Management)
4. ตรวจสอบผลการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลการให้รหัสโรค รหัส
ผ่าตัดหัตถการ สิทธิสวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า
5. จัดทำรายงานผลการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ข้อมลการให้รหัสโรค รหัส
ผ่าตัดหัตถการ ทุกประเภทสิทธิการรักษา
6. วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างรายได้และต้นทุนโรงพยาบาล รายเดือน รายไตรมาส
รายครึ่งปีรายปีของสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสังคม สิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์
ตรวจสอบข้อมูลเรียกเก็บ กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติที่ต้องการ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการ
ประมวลผลด้วยเครื่องจักร (คอมพิวเตอร์์) ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
3. มีความร้คู วามสามารถในการใช้เ้ ครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิศ ได้เป็นอย่างดี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
สถาบันบำราศนราดูร ตั้งแต่วันที่14 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร(ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน1 ปีจำนวน 3 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนาในรายงานผลหรือใบระเบียน แสดงผลการศึกษาอย่างละ 1 ฉบับ
4. หลักฐานอื่น ๆ ( ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการผ่าน
การเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานทสี่ อบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สถาบันฯ จะ
ประกาศให้ทราบในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ ที่ติดประกาศสถาบันบำราศนราดูร และทาง
เว็บไซต์http://www.bamras.org
อนึ่ง เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบคัดเลือก ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่เข้าสอบคัดเลือก
สถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากผู้สมัครไม่มาเข้าสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกที่
กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบนั้นๆ
เงื่อนไขในการเข้าปฏิบัติงาน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องผ่านการตรวจร่างกาย ดังต่อไปนี้
1. ตรวจ X-ray ปอด
2. ตรวจเลือด (FBS, CBC) ตามเกณฑ์อายุ
3. ตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ (U/A Stool-Ex.)
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณ 500 บาท ถ้าผลการตรวจร่างกายผิดปกติทางสถาบันจะสงวนสิทธิ์ในการ
รับเข้าปฏิบัติงานลงวันที่ 18/06/2010 11:23:24
จำนวนผู้ชม 1454
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54746 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน