ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดรับนักวิชาการฝึกอบรม

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดรับนักวิชาการฝึกอบรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดรับนักวิชาการฝึกอบรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดรับนักวิชาการฝึกอบรม

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความประสงค์รับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ เข้าคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการฝึกอบรม จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
- เป็นผู้เลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการน่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
- ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะ
เดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
- ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
เพราะกระทำผิดวินัย

ตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอบรม
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
(2) มีประสบการณ์ในงานวิชาการ การฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการ หรืองานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
(3) มีความรู้ความสามารถที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้
- มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาและงานบริการทางวิชาการ
- มีความสามารถในการประเมินผล และวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ
ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัด รวมถึงการจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

3. การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทาง E-mail พร้อมหลักฐานดังนี้
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
- สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
- หลักฐานการรับราชการทหาร (ถ้ามี)
- หากมีประสบการณ์ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานแนบมาด้วย
- หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

4. ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือก
ขั้นตอนและกำหนดการ วันดำเนินการ
1. การรับสมัคร / ยื่นใบสมัคร วันที่ 7 - 18 มิ.ย. 2553
2. ทดสอบทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 - 25 มิ.ย. 2553
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพุธที่ 30 มิ.ย. 2553
หมายเหตุ กำหนดการรับสมัครข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

5. สถานที่รับสมัคร
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ชั้น 13 อาคารวิทยกิตติ์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 252 6286-8 ในวันและเวลาราชการ
E-mail: admin@igpthai.org



ลงวันที่ 18/06/2010 11:05:02
จำนวนผู้ชม 1193
ครั้ง




ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน



ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ






เลือกประเภท:




คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน