SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับ พนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับ พนักงานคุมประพฤติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับ พนักงานคุมประพฤติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับ พนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

- วุฒิปริญญาตรี ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม สงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ 160 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0-5672-0688-9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรม เนียมในการสมัครสอบ 200 บาทเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3 รูป

- สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้ชาย) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘รับรองสำเนาถูกต้อง’ และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 18/06/2010 10:56:04
จำนวนผู้ชม 1235
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ