SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มบส. เปิดรับ อาจารย์

มบส. เปิดรับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มบส. เปิดรับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มบส. เปิดรับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหา วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553

1. อาจารย์ประจำ โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาจีน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2. อาจารย์ประจำ โปรแกรมดนตรีสากล

- วุฒิปริญญาโท สาขาดนตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องจบปริญญาตรี สาขาเครื่องมือเอกเครื่องลม (BRASS/WOODWIND) และ/หรือสาขาดนตรีแจ๊ส มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

- มีความชำนาญในการสอน และควบคุมวงแบรนด์/หรือควบคุมวงแจ๊ส

3. อาจารย์ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ปริญญาโท ด้านการจัดธุรกิจ MICE

- มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และหากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

- มีความสามารถและความชำนาญด้านการวิจัย และสามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้เป็นอย่างดี

- สามารถสร้าง Webpage ได้ และมีความชำนาญเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์ในสายงานมัคคุเทศก์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์

- มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และต้องมีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ปี

4. อาจารย์ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (สาขาโลจิสติกส์)

- วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์

- มีความรู้และความชำนาญโปรแกรม Micrsoft Office SPSS และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ

- สามารถสร้าง WebPage ได้ และมีความชำนาญเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

- มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และมีประสบ การณ์ในสายงานสอนอย่างน้อย 2 ปี

5. นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) หรือได้รับการยกเว้น

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ

- มีความรู้ด้านการวิจัย สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 12,510 บาท วุฒิปริญญาโท 15,280 บาท วุฒิปริญญาเอก 20,660 บาท สายสนับสนุนการสอน วุฒิปริญญาตรี 10,850 บาทผู้ประสงค์จะสมัครขอหรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.bsru.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว

- หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 1 ฉบับ

- ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
ลงวันที่ 14/06/2010 12:17:57
จำนวนผู้ชม 1590
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ