SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการและเรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และเรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ระยะเวลาการจ้าง ๑ ธ.ค. ๒๕๕๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๘. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๙. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในวันเวลาราชการ และเลือกสรรใน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
๔.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๔.๒.๒ สำเนาใบปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจึงถือว่าเป็นผู้มีสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร (นำสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีมาด้วย) ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๔.๒.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๔.๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๒.๕ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๒.๖ ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ ๑๐๐ บาท

๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศ รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๕.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๒) หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐-๓๕๓๒-๒๐๗๖-๙ ต่อ ๑๒๓๑ หรือที่ http://person.aru.ac.th

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้ง ๓ ด้าน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ คะแนน
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๒) หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐-๓๕๓๒-๒๐๗๖-๙ ต่อ ๑๒๓๑ หรือที่ http://person.aru.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากำหนด

๑๐. การจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานราชการ
จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 14/06/2010 12:03:50
จำนวนผู้ชม 963
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ผู้ใช้งาน 52007 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128057 คน