SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับ นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับ นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับ นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับ นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
และที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 7,100 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
ตำแหน่งเลขที่ 833 ฝ่ายโรงพิมพ์ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงาน ด้านช่างพิมพ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ซ่อมหนังสือต้นฉบับตัวพิมพ์ หนังสือต้นฉบับตัวเขียน ด้วยการทำความสะอาด
ซ่อมเสริม เคลือบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ และบริการ
(2) ซ่อมเย็บเล่มหนังสือปกอ่อน ปกแข็ง เย็บเล่ม เข้าปกเอกสาร เพื่อการอนุรักษ์
และบริการ
(3) พิมพ์เดินทองปกหนังสือ พิมพ์ชื่อเรื่อง พิมพ์เลขหมู่ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการ
(4) ดูแล บำรุงรักษา จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
(5) จัดทำต้นฉบับโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3.2 ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำในเรื่องที่รับผิดชอบ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สนใจ
เกิดความเข้าใจ

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราช
บัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ
(9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรืออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับ
บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามที่ ก.พ. กำหนด ในสาขาวิชาการพิมพ์

5. กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
5.1 สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2579-3690
5.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 200 บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
แก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
5.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 25 มิถุนายน 2553
กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือ
รับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กำหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ (ถ้ามี)
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน
เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบ ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร และทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร (http://person.doae.go.th) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีทดสอบปฏิบัติและประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ ดังนี้
7.1 ทดสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบการปฏิบัติงานด้วยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Adobe
Illustrator และโปรแกรม Adobe InDesign
7.2 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของ
ตำแหน่ง

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนทดสอบปฏิบัติและประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
(1) กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้
ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
(2) การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
โดยได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
ในอัตราที่ ก.พ. กำหนด
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก
กรมส่งเสริมการเกษตรอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้

11. การรับโอนผู้ได้รับคัดเลือก
กรมส่งเสริมการเกษตรไม่รับโอนผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นลงวันที่ 14/06/2010 12:00:18
จำนวนผู้ชม 1366
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ