SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.ภูเก็ต เปิดรับ พนักงานขับรถยนต์, คนงาน

อบจ.ภูเก็ต เปิดรับ พนักงานขับรถยนต์, คนงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.ภูเก็ต เปิดรับ พนักงานขับรถยนต์, คนงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.ภูเก็ต เปิดรับ พนักงานขับรถยนต์, คนงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศ
รับสมัคร บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 อัตรา
- คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
3.2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
- มีความรู้ความสามารถและมีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน

4. อัตราค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้าง
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,080.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท
รวมเป็นเงิน 6,580.- บาท และกำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2553
ในวันเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมสำเนาเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
6.2 หลักฐานคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
6.4 ใบรับรองแพทย์ (แพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
6.5 ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด. 9) (ถ้ามี)
6.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า (ถ้ามี)
สำหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใด
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

7. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 100 บาท

8. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต www.phuketcity.org

9. วิธีการเลือกสรร
ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ หรือทดสอบทักษะเฉพาะและ
คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นตาม
ความเหมาะสม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

10. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินสำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกำหนดให้ผู้ที่
ผ่านการประเมินโดยประเมินสมรรถนะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบของการประเมินในแต่ละด้าน
เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร

11. การประกาศผลการเลือกสรร
11.1 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรร
ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่
ในลำดับสูงกว่า
11.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามีการ
สรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
11.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงตามลำดับที่ ตามประกาศ ก.จ.จ. ภูเก็ต ลงวันที่
11 สิงหาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7635-6024 ต่อ 124 , 0-7621-0422 และ 0-7635-4204ลงวันที่ 10/06/2010 11:02:10
จำนวนผู้ชม 1354
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ