SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงาน กปร. เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงาน กปร. เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงาน กปร. เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงาน กปร. เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท (กรณีหลักสูตรปริญญาตรี ที่มีระยะเวลาการศึกษามากกว่า 4 ปี ค่าตอบแทนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด

- วุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา แต่ต้องพิจารณาด้วยตนเองว่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ สามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี

- ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรมหรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร. นำประวัติของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 7-15 มิถุนายน 2553 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน กปร. 78 ทำเนียบรัฐบาล ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2280-6193-99 ต่อ 270, 271 โทรสาร 0-2282-9247 ค่าสมัครสอบตำแหน่งละ 100 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5X2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 2 รูป (ให้เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปด้วย) สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร กรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำคัญในการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาหลักฐาน อื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หนังสือ รับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองความประพฤติจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครไม่เป็นโรคที่ห้องตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย โรค พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบัติทั่วไปที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน สำเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการสมัครให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถููกต้อง’ และลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 10/06/2010 10:58:37
จำนวนผู้ชม 1441
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ