ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรนภูมิ เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรนภูมิ เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรนภูมิ เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรนภูมิ เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว (เงินผลประโยชน์) จำนวน ๑๒ อัตรา

๑ กองกลาง (๔ อัตรา)
๑. นักประชาสัมพันธ์
๑. จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางการประชาสัมพันธ์วารสานศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
๒. เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไปน้อยกว่า ๑ ปี(แนบใบรับรองการทำงาน)

๒. ช่างเขียนแบบ
๑. จบการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม
๒. สามารถเขียนแบบ Auto CAD ได้
๓. คิดประมาณราคาได้
๔. ควบคุมงานก่อสร้างได้

๓. ช่างเทคนิค
๑. จบการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างก่อสร้าง
๒. ร่างกายแข็งแรง
๓. สามารถซ่อมไฟฟ้าและดูแลอาคารได้

๔. ผู้ปฏิบัติงานเรือนเพาะชำ
๑. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๔
๒. สามารถอ่านออกเขียนได ้
๓. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

๒ กองคลัง (๑ อัตรา)
๑. นักวิชาการพัสดุ
๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้ Computer
๓. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ

๓ กองบริหารงานบุคคล (๓ อัตรา)
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์MS office

๒.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
๓. มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้านฐานข้อมูล

๓. นิติกร
๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
๒. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
๓. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๔. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๕. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๖. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๗. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
๘. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพานิชย์เบื้องต้น

๔ กองพัฒนานักศึกษา (๓ อัตรา)
๑. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (๑)
๑. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์(Microsoft office)
๓. มีความรู้ความสามารถในการทำเว็บไซต์

๒. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (๒)
๑. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
๒. เพศชาย
๓. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานช่าง(ไฟฟ้า, ประปา)
๔. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๓. ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ ๑
๑. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
๒. เพศชาย
๓. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานช่าง(ไฟฟ้า, ประปา)
๔. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๕ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี (๑ อัตรา)
ปฏิบัติหน้าที่ที่กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
๒. สามารใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
๓. มีความรู้ทางด้านการจัดเก็บเอกสาร
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
๑. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๒. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
๓. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. เป็นบุคคลล้มละลาย
๗. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๙. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น
๑๐. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

การรับสมัคร
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร ๒๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๓
ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๗๐ ๙๑๐๔ (ผู้สมัคร
ต้องมาสมัครด้วยตนเองและแต่งกายในชุดสุภาพ)

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
๑. สำเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท/ระดับปริญญาตรี
(ฉบับสภาอนุมัติ นับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย) จำนวน ๒ ฉบับ
๒. สำเนาระเบียนการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จำนวน ๒ ฉบับ (ปริญญาโท
ให้แนบวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน ๒ ฉบับ หรือปริญญาตรีหลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง ให้แนบวุฒิ ปวส./ปวท.
หรือหลักฐานการศึกษาอนุปริญญา จำนวน ๒ ฉบับ)
๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และไม่สวมชุดครุย ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๕. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
๖. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ให้แนบสำเนา สด.๔๓ หรือ สด.๘
จำนวน ๒ ฉบับ
๗. หนังสือรับรองการผ่านงานหรือประสบการณ์ในการทำงาน (กรณีที่มีระบุในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง)
๘. สำเนาบัตรประกันสังคม (กรณีที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว) จำนวน ๒ ฉบับ
๙. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐. ใบรับรองแพทย์
๑๑. เงินค่าสมัครสอบ เงินจำนวนนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
- ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๐๐ บาท
- ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๐ บาท
- ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๓๐ บาท
หมายเหตุ : หากหลักฐานไม่ครบอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัคร

กำหนดการสอบคัดเลือกและวิธีการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้
ทราบทั่วกัน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ และจะทำการสอบคัดเลือกโดยการสอบภาคทฤษฏี
ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

การขึ้นบัญชี
จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะให้ ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

การประกาศผลการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

การจ้าง
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๓๐ น.ลงวันที่ 10/06/2010 10:53:35
จำนวนผู้ชม 1277
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน