SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง เปิดรับ นิติกร

สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง เปิดรับ นิติกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง เปิดรับ นิติกร , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง เปิดรับ นิติกร

ด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 8 และระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่ กค 0527.6/ว 104 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2539 เรื่อง หลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข้อ 3 และระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 ประกอบคำสั่งสำนักงาน ศาลยุติธรรม ที่ 890/2549 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
1.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ดังต่อไปนี้
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือ ตามกฎหมายอื่น
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
- ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
- ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
1.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีพื้นฐานความรู้และได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
ข้อ 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่วนช่วยอำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารศาลและหน่วยงานยุติธรรม ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 1556 – 7
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

ข้อ 3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
3.1 หลักฐานแสดงพื้นความรู้ทางการศึกษา เช่น ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript Record) ฯลฯ
3.2 ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรม ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) เป็นต้น
3.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
ข้อ 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ศาลล้มละลายกลาง ที่ www.cbc.coj.go.th ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบคัดเลือกที่จะต้องมาดูหรือตรวจสอบประกาศเพื่อรับทราบด้วยตนเอง
ข้อ 5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
5.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ดังนี้
- กฎหมายวิธีสบัญญัติ
- กฎหมายล้มละลาย
5.3 ภาคความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
5.4 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ภาค ค (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
คณะกรรมการฯ จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบ ความรู้พิเศษและสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ภาษาพูด สำเนียง อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น

ข้อ 6. เกณฑ์การตัดสิน และประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้

ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ (ในกรณีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่ กค 0527.6/ว 104 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ข้อ 5)

ข้อ 7. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้จะบรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ลงวันที่ 10/06/2010 10:52:27
จำนวนผู้ชม 1290
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ