SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
ค่าครองชีพ 1,500 บาท (ระยะเวลาการจ้างถึง 30 กันยายน 2553)

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4
ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอย
อารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website
ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 ทาง
จดหมายลงทะเบียนมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
- 11 มิถุนายน 2553 (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2553)

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับ
ถึงวันสมัคร) จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
อย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครจะต้องนำต้นฉบับมาแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 11 มิถุนายน 2553)
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
4.4 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น
ทั้งนี้ เอกสารสำเนาจะต้องเป็นกระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ คัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา
สถานที่คัดเลือกให้ทราบในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ ป้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น 1 และ
Website ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th

6. วิธีการคัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จาก
ผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า สำหรับบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา
3 เดือนลงวันที่ 06/06/2010 22:56:20
จำนวนผู้ชม 1431
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ