SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับ พนักงานราชการทั่วไป

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับ พนักงานราชการทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับ พนักงานราชการทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับ พนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง
1 นักสื่อสารมวลชน บริหารทั่วไป
2 นักประชาสัมพันธ์ บริหารทั่วไป
3 นายช่างภาพ เทคนิค
4 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เทคนิค
5 ผู้ประกาศและรายงานข่าว เทคนิค

1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2553
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ” หรือที่
http://job1.prd.go.th
2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะ
กำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น flash drive
เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

2 การชำระเงิน ให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2553 ภายในเวลาทำการของ
ธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบสำหรับ
ตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
1) ตำแหน่งวุฒิปริญญาตรี ค่าสมัครจำนวน 330 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
2) ตำแหน่งวุฒิ ปวช., และ ปวส. ค่าสมัครจำนวน 230 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสอบลงวันที่ 06/06/2010 22:53:13
จำนวนผู้ชม 1828
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ