SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มสธ. เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มสธ. เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มสธ. เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มสธ. เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้าง
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ตาแหน่งที่ขยายเวลารับสมัคร
ระดับปริญญาโท (อัตราค่าจ้าง 13,590 บาท)
ตาแหน่งที่ 6 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งที่ 8 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 และ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ดังนี้
“ ข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2) ได้
ข้อ 10 นอกจากมีคุณสมบัติตามข้อ 9 แล้วพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547 และโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(3) เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตไม่ปกติ
(6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
(7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
(8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากองค์การมหาชนเพราะกระทาผิดวินัย
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะเหตุทุจริต หรือประพฤติมิชอบ”
2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
สาหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนาไปยื่นในวันสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด 3x4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน จานวน 3 รูป
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือสูติบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อม
สาเนา 1 ฉบับ
4.3 สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และรายละเอียด
ผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ (ให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
4.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล พร้อมสาเนา
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ และ
ลงวันที่กากับไว้ด้วย

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
ตาแหน่งละ 100 บาท

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันและสถานที่สอบข้อเขียน
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันและสถานที่สอบฯ วันที่ 24 มิถุนายน
2553 สอบข้อเขียนวันที่ 3 กรกฎาคม 2553

7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครสอบที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยมหาวิทยาลัยฯ จะไม่แจ้งคะแนนให้ผู้สมัครสอบทราบ

9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม
สูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า

10. การจ้าง
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

11. เงื่อนไขการรับสมัคร
11.1 ผู้สมัครสอบที่นาหนังสือรับรองซึ่งสถาบันเป็นผู้ออกให้ว่าเรียนจบครบหลักสูตรไป
สมัครสอบ ถ้าสอบข้อเขียนผ่านจะต้องนาหลักฐานที่สภาสถาบันอนุมัติว่าสาเร็จการศึกษาไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวไปแสดงจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใด ๆ มิได้ สาหรับค่าธรรมเนียมที่สมัครไปแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้
11.2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ตาแหน่งที่ 6 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน)
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.1 ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชา และมีการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผน การติดตามประเมินผล การจัดการงานสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ และการควบคุมดูแลสารสนเทศในความรับผิดชอบของกองแผนงาน
1.3 มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลในความ
รับผิดชอบของกองแผนงาน
1.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 วางแผนการพัฒนาสารสนเทศภายในกองแผนงาน และมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ดูแลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจบนเครือข่ายของกองแผนงาน เช่นการสารองข้อมูล
การกู้คืนข้อมูล การตรวจสอบแก้ไขปัญหาของสารสนเทศ เป็นต้น
2.3 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศฯ ในความรับผิดชอบของกองแผนงาน แก่
หน่วยงานและบุคลากรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.4 ดูแล และติดตามการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าสู่สารสนเทศ เพื่อให้
ฐานข้อมูล เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2.5 ดูแลเว็บไซต์ของกองแผนงาน เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองแผนงาน
2.6 ให้คาปรึกษาเบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์ และระบบงานต่างๆ แก่บุคลากรภายในกอง-
แผนงาน
2.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์-ปัจจุบัน ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ภาษาไทย (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (200 คะแนน)
1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การติดตามประเมินผล
2. ทดสอบความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่ายด้วย
ASP และ SQL
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ
---------------------------------

ตาแหน่งที่ 8 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สานักคอมพิวเตอร์)
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ –
คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยี- สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิทยาการโทรคมนาคม การจัดการ-สารสนเทศและระบบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้า (เน้นทางคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร)
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่การวางแผนการดาเนินงาน การทดสอบระบบงาน การติดตั้งระบบงาน การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประเมินผลการใช้ระบบงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์-ปัจจุบัน ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ภาษาไทย (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (200 คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
การจัดการโครงการ ( Project Management) และความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพลงวันที่ 06/06/2010 22:50:28
จำนวนผู้ชม 1372
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ