ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เปิดรับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เปิดรับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เปิดรับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เปิดรับ อาจารย์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานราชการ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนข์ อง
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และเรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ พนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารทวั่ ไป ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๕ อัตรา
- สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา -
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๒ อัตรา -
๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง ถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
อัตราค่าจ้าง - ระดับปริญญาเอก เดือนละ ๑๕,๖๐๐ บาท
- ระดับปริญญาโท เดือนละ ๑๑,๖๑๐ บาท
๑.๓ ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน
(๒) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา
(๓) เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๕ ไมเป็นผู้ดำรงตำแหนงข้าราชการการเมือง ่ ่ กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๘ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
๓.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๓.๒ สำเนาปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ต้อง
ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัคร (นำสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีมาด้วย) ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่
สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายนื่ แทนได้
๓.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑
นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๕ สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๖ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๗ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น ๑ ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค
ตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๘ ผู้สมัครเป็นเพศชาย ให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานตามข้อ ๓.๒ และ ๓.๔ ต้องนำฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับ
สมัครด้วย

๔. เงื่อนไขการรับสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเป็นผู้มี ่
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๔.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกในครั้งนี้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

๕. กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยกำหนด
วันรับสมัครเป็นเวลา ๑๐ วัน คือระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง
งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เว้นวันหยุดราชการ

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๓ ป้ายประกาศฝ่ายการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 06/06/2010 22:49:18
จำนวนผู้ชม 1239
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54660 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน