ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร เปิดรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
ประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
และประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริการ
1.1 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
พิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุม
ความประพฤติ รายงานผลการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเอกสารอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,010 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค ที่มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชุมพร 2 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องมายื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Record) ที่แสดงหรือระว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ
2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครคือ
วันที่ 8 มิถุนายน 2553
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งต้องอยู่
ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบ สำหรับตำแหน่งที่สมัคร 200 บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้เว้นแต่กรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการเข้ารับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ในวันที่
11 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการ
ประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1 100 คะแนน สอบข้อเขียน
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท
ภารกิจอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
2.ความรู้เรื่องการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการภายในและ
ภายนอก งานธุรการทั่วไป
3. การพิมพ์หนังสือ,เอกสารโปรแกรม Microsoft word ,Excel
การประเมินครั้งที่ 2 100 คะแนน สอบสัมภาษณ์
3. วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว
ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
เป็นต้น
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร จะดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 ในข้อ 1 – 3 ก่อน และ
ผู้ผ่านการประเมิน ในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือครั้งที่ 2 ต่อไป

6. เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ แสะสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ แสะสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยเรียงคะแนนรวมของแต่ละคะแนน
ประเมินทั้งสองสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนได้
เท่ากัน จะให้ผู้ที่มีคะแนนความรู้ความสามารถทักษะ แสะสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นอยู่ในลำดับที่สูง
กว่า หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ แสะสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันจะให้ผู้ได้รับ
เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตามลำดับ
คะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นการยกเลิกหรือสิ้นผล
ไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรกำหนดลงวันที่ 06/06/2010 22:47:30
จำนวนผู้ชม 1181
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ใช้งาน 53953 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128405 คน