ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มบส. เปิดรับ อาจารย์ , นักวิชาการ

มบส. เปิดรับ อาจารย์ , นักวิชาการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มบส. เปิดรับ อาจารย์ , นักวิชาการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ มบส. เปิดรับ อาจารย์ , นักวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะดำเนินการ คัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานต่าง ๆ

1. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาโท อัตราเงินเดือน 10,090 บาท

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี

- มีความเชี่ยวชาญทางการใช้งานเกี่ยวกับคอม พิวเตอร์

2. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อาร์ต แอนิเมชั่นมัลติมีเดีย ภาพยนตร์หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบ การณ์ในการสอนด้านแอนิเมชั่นอย่างน้อย 3 ปี (แต่ให้รับอัตราเงินเดือนได้สูงสุดเทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่สำเร็จโดยได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนั้นแล้ว)

- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่สอนการสร้างงานแอนิเมชั่น 2 มิติ หรือ 3 มิติ หรือมีความรู้ความสามารถในการสอนด้านภาพยนตร์ มัลติมีเดีย การเขียนบท การตัดต่อเป็นอย่างดี

- มีใจรักในการสอน ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบในงานสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย อุทิศและเสียสละตนในการปฏิบัติงาน

3. อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระบบฐานข้อมูลและระบบอัจฉริยะ) คณะวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 10,090 บาท

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัจฉริยะ หรือหุ่นยนต์เป็นอย่างดี

- มีใจรักในการสอน ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ ในงานสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย อุทิศและเสียสละในการปฏิบัติงาน

4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 8,260 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาเป็นอย่างดี และเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้เป็นการปฏิบัติหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอม พิวเตอร์เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และติดต่อประสานงานได้อย่างเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร

- ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด พร้อมกรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้องและครบถ้วน 1 ฉบับ

- สำเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (พร้อมตัวจริง) หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาออกให้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนผู้สมัคร 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

- หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 06/06/2010 22:41:21
จำนวนผู้ชม 1103
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน