SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับ อาจารย์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 3 อัตรา อาศัยความตาม ข้อ 14
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง
พ.ศ.2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1) อาจารย์ ประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
2) อาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3) อาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
2. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 10/2552)

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

* (บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 4/2553)

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดย
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร และต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
ที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
5.1 หนังสือรับรองการศึกษา (ฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) หรือปริญญาบัตร
และใบระเบียนแสดงผลการเรียนต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว
จำนวน 3 แผ่น
5.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.6 สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
5.7 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงในประกาศนี้จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการ
บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนี้ เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 100 บาท
โดยต้องชำระค่าสมัครที่ งานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2553
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี และป้ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือ http://lps.snru.ac.th และสอบแข่งขัน
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 (สถานที่สอบจะประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)ลงวันที่ 01/06/2010 12:27:50
จำนวนผู้ชม 2031
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ