SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับ พนักงานจ้าง

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับ พนักงานจ้าง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับ พนักงานจ้าง, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับ พนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553 จึงขอประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 26 อัตรา ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล) ตามรายละเอียดตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 6 อัตรา
4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 9 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้
ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข) วัณโรคในระยะอันตราย
ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก และไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข)

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครการคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 และให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทร 0 7621 4306 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก พร้อมกำหนดวันสอบคัดเลือกตำแหน่งต่างๆ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3

4. หลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)
4.3 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 สาขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายครึ่งตัว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันรับสมัคร
4.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
4.7 สำเนาหลักฐานการศึกษาที่ แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเกณฑ์ทหาร (ชาย)

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามอัตราดังนี้
- ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งละ 100 บาท
- ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งละ 50 บาท

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

7. การประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เทศบาลนครภูเก็ตจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายหลังจากที่ คณะกรรมการพิจารณา
สรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างแล้ว และก.ท.จ.ภูเก็ต ให้ความเห็นชอบตามลำดับคะแนนที่สอบได้จากสูงสุดไปหาต่ำสุด และจะจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามลำดับที่สอบได้ ทั้งนี้บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะทำการกำหนดระยะเวลาการใช้บัญชีเป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันประกาศ เว้นแต่มีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกัน บัญชีเก่าเป็นอันยกเลิก โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างกับเทศบาลฯ ในวัน และเวลาราชการนับตั้งแต่วันที่ประกาศผล แล้วแต่กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างตามวัน เวลาที่เทศบาลฯ กำหนด

8. การบรรจุและแต่งตั้ง
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ 2. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 3. พนักงานดับเพลิง จะต้องผ่านการตรวจสารเสพติด
8.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยได้ค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่ง ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครฯ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


ภาคผนวก ข
คุณสมบัติพนักงานจ้างทั่วไป
-----------------------------------------------

- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 9 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใบขับขี่รถยนต์
ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,080.- บาท


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 28/05/2010 13:24:24
จำนวนผู้ชม 1603
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ