SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ประกาศรับ นิติกร

สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ประกาศรับ นิติกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ประกาศรับ นิติกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว ประกาศรับ นิติกร

ด้วยสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง นิติกร
ขอบข่ายงานในหน้าที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของสำนวนผัดฟ้อง/ฝากขัง สอบพยานและจดบันทึกคำพยาน นัดหมายพยาน เตรียมพยานและติดตามพยาน พร้อมทั้งติดตามผลการส่งหมาย รายงานผลการพิจารณาของศาล คัดคำสั่ง / คำพิพากษา ช่วยศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในสำนวนคดี ช่วยจัดทำและยื่นคำฟ้อง คำให้การ คำคู่ความและบัญชีพยาน ติดตามงานคดีและจัดทำรายงานคดี สรุปความเห็นเสนอพนักงานอัยการ ช่วยพนักงานอัยการเตรียมและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยประสานงานกับตัวความ พนักงานสอบสวน และพยานบุคคล ช่วยบันทึกถ้อยคำพยานตามคำซักถามของพนักงานอัยการ ช่วยร่างคำฟ้อง คำให้การ คำแก้อุทธรณ์ คำแก้ฎีกา งานคดีที่ไม่ยุ่งยาก และช่วยร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง บัญชีระบุพยาน แจ้งผลการดำเนินคดี แจ้งสิทธิผู้เสียหายหลังการยื่นฟ้องคดีอาญา ช่วยยกร่างแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ช่วยยกร่างการตอบข้อหารือและยกร่างตรวจร่างสัญญา ช่วยยกร่างคำชี้ขาดความเห็นแย้ง หรืองานอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คัดคำเบิกความพยาน ร่างแผนงานและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาและคดีแพ่ง ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนอัตราจ้าง 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/ เดือน
ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
สิ้นสุด 30 กันยายน 2553

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร
ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

3. การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4431-1876 , 0-4431-6023
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดย ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตามตำแหน่งที่สมัครดังนี้
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 18 มิถุนายน 2553
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการในการประเมินสมรรถนะ
สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการในการประเมินสมรรถนะ (สอบปากเปล่า) ณ ฝ่ายกิจการทั่วไป (บอร์ดประชาสัมพันธ์) สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา และเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปากเปล่า) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา

5. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ได้

6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (สอบปากเปล่า) ตามลำดับคะแนน ณ ฝ่ายกิจการทั่วไป (บอร์ดประชาสัมพันธ์) สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553

7. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) กำหนด และจะต้องมารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 นาฬิกาลงวันที่ 28/05/2010 13:16:20
จำนวนผู้ชม 1280
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ