SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 รับ คนงานทำความสะอาด

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 รับ คนงานทำความสะอาด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 รับ คนงานทำความสะอาด, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 รับ คนงานทำความสะอาด

ด้วยสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 มีความประสงค์จะรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ
6,150 บาท

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.3 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต่อไปนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็น
ที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม
โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

2. คุณสมบัติตำแหน่ง
- ตำแหน่งคนงานทำความสะอาดสำนักงาน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร
3.1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.2 บัตรประจำตัวประชาชน
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
ผู้ประสงค์ขอยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ถนนดำรง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2553 ในวัน
เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ หมายเลข 076-212229,222800 ต่อ 0
จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป และประกาศผลในวันที่
28 พฤษภาคม 2553ลงวันที่ 26/05/2010 02:24:30
จำนวนผู้ชม 1460
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ