SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับครูผู้สอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับครูผู้สอน , ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับครูผู้สอน

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแนบท้ายสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสนความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,530.- บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรร
หาและเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการทำผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการท้องถิ่นทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการท้องถิ่นหรือเอกชน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
- เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภาและมีประสบการณ์
ทางด้านการศึกษาพิเศษ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 73/5 หมู่ 2 ถนนดอนรัก - ทับท้อน ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2553 ในเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”
จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร
วันสุดท้าย
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อ
สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการสรรหาและเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ในวันพุธที่
9 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ดังนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถและประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ 50 คะแนน วิธีการประเมิน สอบข้อเขียน
การประเมินส่วนที่ 1
1.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
1.4 ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะทาง
ด้านการเรียนการสอน มีประสบการณ์การการทำงานด้านการศึกษาพิเศษ

การประเมินส่วนที่ 2 100 คะแนน วิธีการประเมิน สอบสัมภาษณ์
2.1 ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
2.2.คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ
2.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนเสียสละ การมี
จิตสำนึกในการให้บริการที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ
2.4 ทักษะการสื่อสาร
2.5 แฟ้มสะสมงาน

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้
คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต่ละส่วน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนน
รวมเท่ากัน จะจัดเรียงลำดับที่จากคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะในส่วนที่ 2 มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะในส่วนที่ 2
เท่ากันจะพิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อกำหนดให้
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อ
ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามลำดับคะแนน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อการสรรหาและเลือกสรร ครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันใหม่

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาตามวันและเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

9. สิทธิประโยชน์
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2552ลงวันที่ 26/05/2010 02:17:03
จำนวนผู้ชม 1452
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ