SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


นิด้า รับ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์

นิด้า รับ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : นิด้า รับ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ นิด้า รับ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์หรือรับโอนข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 10 อัตราคุณวุฒิที่รับสมัคร

1. ปริญญาเอก ทางกฎหมาย

2. ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางกฎหมาย หรือเทียบเท่าปริญญาโททางกฎหมาย จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

- มีตำแหน่งวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์

3. มีคุณวุฒิปริญญาโททางกฎหมาย โดยมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโททางกฎหมายในระดับดีขึ้นไป ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิตามข้อ 3 หากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์จะต้องไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางกฎหมายภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ 4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโททางกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 60 ปี ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัครมามอบในวันสมัครพร้อมกับใบสมัคร คือ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

- ใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตรให้แสดงหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย สถาบันที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

- ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)

- ในกรณีมีประสบการณ์ให้แนบหนังสือรับรอง หรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีประสบการณ์

- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์จากสถาบันของรัฐที่ออกให้ไว้ไม่เกิน 1 ปี

ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่า ผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกได้วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจรับสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nida.ac.th หรือ http://personnel.nida.ac.th

- ยื่นใบสมัครหรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน การสมัครไปที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารจอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2727-3401 ในเวลาราชการ หรือ E-mail Address:somporn@ics.nida.ac.thลงวันที่ 26/05/2010 02:15:28
จำนวนผู้ชม 1622
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ