SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับ อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับ อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับ อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับ อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค๐๔๑๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๙,๗๐๐.- บาท
สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์
ภาษาและวรรณคดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือการสอนภาษาอังกฤษ
(๒) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี และไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร
(๓) มีประสบการณ์ด้านการสอนระดับอุดมศึกษา หรือด้านการศึกษาดูงาน
หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(๔) ใฝ่ใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
(๕) ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออก ปลดออก ไล่ออก และเลิกจ้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(๖) เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาคารเรียนและอำนวยการ ๑๒ ชั้น ชั้น ๔ (สำนักงานอธิการบดีใหม่)
โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐ - ๙๙ ต่อ ๑๑๔๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๔.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน(TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติ
เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ สกอ.รับรองมาตรฐานการศึกษา
๔.๓ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ รูป
๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๘ หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โดยจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
และประวัติการทำงานของผู้สมัคร สัมภาษณ์ และหรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพ ประสบการณ์การสอน

๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้สมัครคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือก
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๓ ชั้น ๑

๗. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ(๖๐%)
โดยเรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับคะแนนสูงกว่า

๘. การประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะประกาศผลการคัดเลือก ที่ ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th

๙. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดประกาศรับสมัคร
และเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ๖ เดือน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก

๑๐. การรายงานตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว
ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

๑๑. การเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง
ที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ลงวันที่ 17/05/2010 12:12:40
จำนวนผู้ชม 911
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51858 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127977 คน