ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว.๒๓
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๘๐/๕,๗๖๐.- บาท
สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น
(๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖(ม.๖)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
(๒) มีความความสามารถด้านงานห้องสมุด หรืองานที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับงานห้องสมุด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
(๔) สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
(๕) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีน้ำใจในการให้บริการ
(๖) ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออก ปลดออก ไล่ออก และเลิกจ้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(๗) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ๑๒ ชั้น ชั้น ๕ (สำนักงานอธิการบดีใหม่) โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๑๑๔๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๔.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน(TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งวิชาเอกใด จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
๔.๓ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๘ หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัคร
สัมภาษณ์ และหรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์

๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๗

๗. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ(๖๐%)
โดยเรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับคะแนนสูงกว่า

๘. การประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะประกาศผลการคัดเลือก ที่ ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th

๙. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร และเรียงตามลำดับที่
ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ๖ เดือน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก

๑๐. การรายงานตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา รายงานตัว ที่ กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

๑๑. การเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง
ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
ลงวันที่ 17/05/2010 12:09:11
จำนวนผู้ชม 1399
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน