SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเคมี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเคมี, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเคมี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา มีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง และคุณวุฒิดังนี้

๑. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
- อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถระสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๓๘
๒.๓ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
๒.๓.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมี ที่ศึกษาเน้นทางเคมีวิเคราะห์
และเคมีอนินทรีย์ หรือชีวเคมี โดยต้องมีพื้นฐานปริญาญาตรี หรือปริญญาโททางด้านเคมี

๓. การสมัครสอบ การจำหน่ายใบสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
๓.๑ การสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้เพียง
ตำแหน่งเดียว โดยให้เขียนใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อมทั้งยื่นสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่
๑๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ นอกจากวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
- ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา
๓.๒ สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๐๐ บาท
๓.๔ ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครที่ http://www.rbru.ac.th
กรุณาส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดตามตำแหน่งที่สมัครมาที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ (สมัครงาน) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมแนบซองเปล่าขนาด A๔
ติดแสตมป์ถึงตัวท่านเอง (ไม่ต่ำกว่า ๖๐ บาท) ในการส่งเอกสารและใบเสร็จรับเงินกลับเพื่อนำมารับบัตร
ประจำตัวเข้าสอบ (วันที่สมัครนับจากวันที่เอกสารถึงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๓)

๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ขอได้จากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สำเนาใบผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๔.๘ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๙ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารตามข้อ ๔.๒ -๔.๖ จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาแสดงทุกฉบับ

๕. อัตราเงินเดือน
- ปริญญาเอก ๑๓,๐๗๐ บาท

๖. กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ป้ายประกาศงานประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๗. วิธีการสอบคัดเลือก
๗.๑ สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไป ๕๐ คะแนน ได้แก่
- พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
- พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
และพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
- สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ๑๕๐ คะแนน
- สอบปฏิบัติการสอน ๑๐๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสอบทั้งหมดรวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
จะเรียงลำดับผู้สอบได้ตามเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน
ผู้มีหมายเลขประจำตัวสอบก่อนจะอยู่ลำดับสูง
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี โทร. ๐-๓๙๔๗ -๑๐๘๒ หรือ http://www.rbru.ac.thลงวันที่ 17/05/2010 11:58:09
จำนวนผู้ชม 1455
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ