ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับ อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับ อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับ อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับ อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ อัตรา มีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง และคุณวุฒิดังนี้

๑. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
- อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
- อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถระสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๓ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
๒.๓.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา
หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ
๒.๓.๒ กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
๒.๔ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
๒.๔.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางการสอนสังคมศึกษา
การสอนสังคมศาสตร์ หรือสาขาการสอนที่เกี่ยวข้อง หรือ
๒.๔.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางสังคมศึกษา
สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ต้องศึกษาหรือฝึกอบรมจนสำเร็จ
ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือวุฒิบัตรหลักสูตรฝึกอบรมชุดวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา จากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๓. การสมัครสอบ การจำหน่ายใบสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
๓.๑ การสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้เพียง
ตำแหน่งเดียว โดยให้เขียนใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อมทั้งยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ไม่เว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
- ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา
๓.๒ สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย คนละ ๑๐๐ บาท
๓.๔ ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครที่ http://www.rbru.ac.th
กรุณาส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดตามตำแหน่งที่สมัครมาที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ (สมัครงาน) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมแนบซองเปล่า A๔ ติดแสตมป์
ถึงตัวท่านเอง (EMS ๔๐ บาท)ในการส่งเอกสารและใบเสร็จรับเงินกลับเพื่อนำมารับบัตรประจำตัวเข้าสอบ
(วันที่สมัครนับจากวันที่เอกสารถึงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ไม่เกินวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓)

๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ขอได้จากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
อาคารสำนักงานอธิการบดี
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สำเนาใบผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๔.๘ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๙ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารตามข้อ ๔.๒ -๔.๕ จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาแสดงทุกฉบับ

๕. อัตราเงินเดือน
- ปริญญาโท ๙,๗๖๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท
- ปริญญาเอก ๑๓,๐๗๐ บาท

๖. กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ป้ายประกาศงานประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๗. วิธีการสอบคัดเลือก
๗.๑ สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไป ๕๐ คะแนน ได้แก่
- พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
- พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
และพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
- สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ๑๕๐ คะแนน
- สอบปฏิบัติการสอน ๑๐๐ คะแนน
- สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสอบทั้งหมดรวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
จะเรียงลำดับผู้สอบได้ตามเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน
ผู้มีห มา ย เ ล ข ประจำตัวสอบกอ่ นจะอยู่ลำดับสูง
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๘๒ หรือ http://www.rbru.ac.thลงวันที่ 17/05/2010 11:57:29
จำนวนผู้ชม 1010
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ผู้ใช้งาน 53655 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128392 คน