ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับวุฒิปริญญาตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับวุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับวุฒิปริญญาตรี

 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นักภูมิสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ มีความรู้ด้าน GIS Technology และมีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรมด้าน GIS เป็นอย่างดี (หากมีความรู้พื้นฐานหรือสามารถใช้งานโปรแกรมของ ESRI ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความรู้พื้นฐานทางธรณีวิทยา และทางปิโตรเลียม มีความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล และด้าน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. นักธรณีวิทยา

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงินและการคลัง ทางการจัดการทั่วไป ทางการบริหารงานบุคคล ทางการเลขานุการ และทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,500 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง-วันที่ 30 กันยายน 2553

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 25 ตั้งแต่วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ วุฒิปริญญาตรี 100 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกรูป

2. สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 18 พฤษภาคม 2553

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบรับรองประวัติการรับราชการทหาร (สด.9) เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม

6. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 17/05/2010 11:55:01
จำนวนผู้ชม 1092
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 04 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน