SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.ยะลา เปิดรับ พนักงานจ้างตามภารกิจ

อบจ.ยะลา เปิดรับ พนักงานจ้างตามภารกิจ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.ยะลา เปิดรับ พนักงานจ้างตามภารกิจ, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.ยะลา เปิดรับ พนักงานจ้างตามภารกิจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา

- วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถใช้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ งานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ละเอียดแม่นยำ

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

- วุฒิ ปวช. หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขา นุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

3. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

- วุฒิ ปวช. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม

4. ผู้ช่วยช่างเครื่องกล

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ

5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

- มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม

- มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก ชนิดที่ 2 ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือถูกเพิกถอน

หมายเหตุ ระยะเวลาการจ้าง กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี หากมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถแทรกเตอร์ และประเภทรถบด จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2553 ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ชั้น 3) ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบทหารกองเกิน (สด.9) (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ชุด

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แพทย์ออกหนังสือรับรองไว้ไม่เกิน 30 วัน

- สำเนาวุฒิการศึกษา ใบสุทธิ สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมต้นฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครในอัตราตำแหน่งละ 100 บาท


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 17/05/2010 11:54:42
จำนวนผู้ชม 1403
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ