SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง เปิดรับ พนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง เปิดรับ พนักงานคุมประพฤติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง เปิดรับ พนักงานคุมประพฤติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง เปิดรับ พนักงานคุมประพฤติ

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง ฉะนั้น อาศัยอำนาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรม
ชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศึกษาข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงาน สอบปากคำพยาน
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการ
ปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดย
อาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี โดยใช้ความรู้
เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำ
รายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
อัตราค่าตอบแทน 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ค่าธรรมเนียมสมัคร 200 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1 มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย
การปกครองรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือทางอื่นที่
กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. การรับสมัครสอบ
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง อาคารเลขที่ 229/18 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง โทร. 0-7557-0546 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ในวันและ
เวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
- ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 200 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง
ให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง อาจไม่รับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้วโดย
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวน
อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2553
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน
สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งในข้อ 2.2 และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม คุณวุฒิของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตรัง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบด้วย
4.3 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดสถานที่สอบข้อเขียนวันที่ พฤษภาคม 2553 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
ตรัง และใน www.probation.go.th โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) วันที่ พฤษภาคม
2553

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
สมรรถนะตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 - สอบข้อเขียน 100 คะแนน
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ
อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย และกฎ ระเบียบที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
2.1. พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติ ตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56-58
และมาตรา74-76 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 (เฉพาะมาตรา
เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
2. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
3. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 (5) – (8),43
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 46 ข้อ 91-98 กฎกระทรวง
มหาดไทย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 ข้อ1 ข้อ 2 ข้อ 3
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ. 2547
3. ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
(งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชน
และงาน แก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 - สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
4. วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


7. เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนน
ประเมินทั้งสองสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มี
ผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
(ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เท่ากันจะให้ผู้
ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ในลำดับที่สูงกว่า

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของตำแหน่ง
ตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง และทาง www.probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
กำหนด และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตรัง พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตรัง ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
รวมถึงการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้โดยความสมัครใจของผู้ผ่าน
การเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบลงวันที่ 17/05/2010 11:51:18
จำนวนผู้ชม 1480
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ