SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การจัดองค์กรของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

การจัดองค์กรของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดองค์กรของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, บทความ การจัดองค์กรของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ตัวอย่างการจัดองค์กรของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์


การจัดองค์กรของฝุายทรัพยากรมนุษย์นิยมจัดแบ่ง ดังนี้
1. ส่วนงานว่าจ้าง เป็นส่วนงานที่ทาหน้าที่ในด้านการสรรหา สัมภาษณ์ ทดสอบ คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ปฐมนิเทศ โยกย้าย จัดทาทะเบียนประวัติการทางานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. ส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนา เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน จดทาแผนการฝึกอบรมเสนอโครงการ งบประมาณค่าใช้จ่าย การติดต่อประสานงานและดาเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่ได้กาหนดไว้
3. ส่วนงานบริหารค่าจ้างและเงินเดือน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งงาน คุณสมบัติประจาตาแหน่ง การประเมินค่างาน กาหนดอัตราค่าจ้าง กาหนดมาตรฐานของงาน สารวจค่าจ้างในตลาดแรงงานกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเปลี่ยนขั้นเงินเดือน ปรับปรุงอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
4. ส่วนแรงงานสัมพันธ์ ทาหน้าที่รับผิดชอบในด้านแรงงาน เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับสภาพการว่าจ้าง การทางาน ปัญหาความคับข้องใจเกี่ยวกับการทางานทั้งหมด การให้คาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับปัญหาการทางานและปัญหาทั่วๆ ไป การเจรจาต่อรอง การให้ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับแรงงานแก่นายจ้าง ประสานงานกับองค์กรแรงงาน และพนักงานสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. ส่วนจัดระบบรักษาความปลอดภัย ทาหน้าที่รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานและนายจ้าง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กรกากับดูแล ให้คาแนะนาในเรื่องความปลอดภัย และจัดกิจการส่งเสริมความปลอดภัย และจัดทาสถิติเกี่ยวกับอุบัติภัยและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
6. ส่วนการแพทย์และอนามัย รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดูและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ได้แก่ จัดดูแลการปฐมพยาบาล การตรวจสุขภาพ การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย การต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์
7. ส่วนงานวิจัยทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาขององค์กรด้านบุคคล ตรวจสอบขวัญกาลังใจ ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ การทางานและสิ่งที่พนักงานต้องการ และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับแรงงาน
8. ส่วนสวัสดิการและบริการ ทาหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรขององค์กร ตลอดจนการให้บริการพิเศษที่องค์กรจัดให้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร

 

อ้างอิง อาจารย์กรรณิการ์ สุวรรณศรี
ลงวันที่ 04/04/2017 23:04:17
จำนวนผู้ชม 891
ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51841 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน