SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


"ไมโครซอฟท์" ให้ ในสิ่งที่รู้..ร่วมพัฒนาแรงงานไทย

"ไมโครซอฟท์" ให้ ในสิ่งที่รู้..ร่วมพัฒนาแรงงานไทย | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ "ไมโครซอฟท์" ให้ ในสิ่งที่รู้..ร่วมพัฒนาแรงงานไทย, บทความ "ไมโครซอฟท์" ให้ ในสิ่งที่รู้..ร่วมพัฒนาแรงงานไทย, ตัวอย่าง

หลายบริษัทที่นำกระบวนการซีเอสอาร์ หรือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เข้ามาใช้ในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการด้านการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสังคม หรือผู้คนที่มีหน่วยธุรกิจตั้งอยู่ ต้องตระหนักก่อนว่าโครงการที่จัดตั้งขึ้นนั้นจะมีความยั่งยืน และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกอย่างไร

เพราะทุกโครงการทุกกิจกรรมที่ลงทุนลงแรงทำไปนั้นต่างต้องใช้ทรัพยากรของส่วนรวม ทั้งงบประมาณของบริษัทที่ต้องเจียดมาจากผลกำไรของผู้ถือหุ้นและโบนัสของพนักงาน ดังนั้นการคิดโครงการ

ใด ๆ จึงต้องดำเนินการจากทรัพยากรและความสามารถหลักที่ธุรกิจทำอยู่ เพราะการดำเนินการแบบนี้เมื่อธุรกิจประสบปัญหาทางการเงิน หรือสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี โครงการก็จะยังดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากทรัพยากรส่วนใหญ่มาจากสิ่งที่ธุรกิจมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากร เทคโนโลยี ความรู้อย่างเช่น โครงการ "แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที" ซึ่งบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการมากว่า 3 ปี ในชื่อโครงการที่เรียกกันทั่วไปว่า "BETTER" ที่ย่อมาจาก Building Employability Through Technology and Entrepreneurship Resources ส่วนในปีที่ 4 นี้ กระบวนการดำเนินโครงการได้ยกระดับเข้าสู่ "E-BETTER" โดย E มาจาก Embedded เพื่อให้มั่นใจว่า หลักสูตรด้านการใช้ซอฟต์แวร์เพื่องานด้านคอมพิวเตอร์ที่นำมาสอนแก่ผู้ใช้แรงงานนั้นเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย และยกระดับพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

"สุภารัตน์ จูระมงคล" ผู้จัดการฝ่ายงานไมโครซอฟท์ ซิตี้เซนชิป ไทยแลนด์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า โครงการในปีที่ 4 นี้เป็นการเพิ่มเนื้อหาและการเพิ่มทักษะในการใช้งานของแรงงาน โดยการเพิ่มหลักสูตรการฝีกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในโปรแกรมใหม่อีก 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรไมโครซอฟท์ เวิร์ด 2010 หลักสูตรไมโครซอฟท์เอ็กเซล 2010 หลักสูตรไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยท์ 2010 และหลักสูตรการจัดการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและคลาวด์

"ทั้งหมดนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจากหลักสูตรเดิมเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งจะเป็นการสอนเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานทั่วไป แล้วหลักสูตรใหม่ยังสามารถสร้างงานที่ออกมาในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับการผนวกอยู่ในแบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะอนุกรรมการการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจะใช้ทดสอบใน

ปีหน้า เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของแรงงานไทยด้านการใช้คอมพิวเตอร์"

โดยแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนประมาณ 18 ชั่วโมง ยกเว้นหลักสูตรการบริหารจัดการและการให้บริการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง และเมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้ได้รับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

"ที่มาของโครงการนี้คือเมื่อประมาณปี 2552 เศรษฐกิจไทยมีปัญหา คนตกงานจำนวนมาก เราในฐานะบริษัทด้านไอทีจึงคิดถึงการทำโครงการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของแรงงานไทย และโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อชุมชนของไมโครซอฟท์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานจะนำทักษะด้านไอทีมาพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย และยกระดับให้แรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ"

"สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ We Make 70 Million Lives Better ของไมโครซอฟท์ ที่ต้องการขยายโอกาสในการเข้าถึงไอทีแก่คนไทย 70 ล้านคน เพื่อสร้างประโยชน์

และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเพื่อตอกย้ำถึงการลงทุนที่ต่อเนื่องของไมโครซอฟท์ในประเทศไทย"

จากหลักสูตรเมื่อ 3 ปีก่อนที่ประกอบด้วย ไมโครซอฟท์ อันลิมิเต็ด โพเทนเชียล คอมมิวนิตี้ เลิร์นนิ่ง เซอริคูลัม และหลักสูตร ไมโครซอฟท์ ดิจิทัล ลิเทอเรซี่ ดำเนินการในกลุ่ม

เป้าหมาย 4 กลุ่ม แบ่งเป็น 1) กลุ่มผู้ถูกเลิกจ้างที่ต้องการจะกลับเข้าสู่ภาคแรงงานอีกครั้ง 2) กลุ่มคนที่ยังทำงานอยู่และต้องการเพิ่มทักษะเพื่อรักษาตำแหน่งงาน 3) กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2545 และ 4) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะไอทีเพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายครอบคลุมแรงงานในทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากนี้โครงการนี้ยังขยายผลต่อผู้ใช้แรงงานที่ต้องการยกระดับพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นผู้ประกอบการเอง ในหลักสูตรออนไลน์ "ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที" ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถสมัครเรียนทางออนไลน์ได้โดยตรง

"ม.ล.ปุณฑริก สมิติ" รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ระบุว่า โครงการนี้มาตรงเวลาและสอดคล้องกับภารกิจที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้องการขับเคลื่อนในการยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพื่อตอบรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี โดยในยุทธศาสตร์มี 2 เรื่องหลักคือ การเพิ่มสมรรถนะหลักของแรงงานใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ภาษา ไอที ความรู้เรื่องอาเซียน การบริหารองค์กร และทัศนคติการทำงาน อีกด้านคือการเพิ่มสมรรถนะเฉพาะวิชาชีพ ทั้งในด้านทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะวิชาชีพ

"โครงการในปีที่ 4 นี้ เรามีเป้าหมายฝึกอบรมให้กับครูฝึกของศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมที่มีอยู่ทั่วประเทศให้ได้จำนวน 300 คน และขยายสู่แรงงานทั่วไป 2,500 คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมเพียงชั่วโมงละ 10 บาท โดยการทำงานคือไมโครซอฟท์จะฝึกอบรมให้กับครูของศูนย์ฝึกก่อน แล้วครูเหล่านี้จะออกไปฝึกอบรมในศูนย์ประจำภาคและจังหวัดต่อไป"

ที่สำคัญในปี 2556 จะมีแบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ออกมา ซึ่งแรงงานที่สามารถผ่านแบบทดสอบฝีมือแรงงานมาตรฐานใหม่จะมีสิทธิ์ได้รับอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามผลการทดสอบฝีมือแรงงาน ซึ่งปัจจุบันในกลุ่มอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์มีค่าจ้างตามระดับขั้น 3 ระดับ อยู่ที่ 400-600 บาทต่อวัน แต่ถ้าสอบผ่านแบบทดสอบมาตรฐานใหม่จะมีค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นกว่าอัตราดังกล่าวด้วย

"เกศรา อมรวุฒิวร" ผู้จัดการโปรแกรมนวัตกรรมการศึกษา สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ยังระบุด้วยว่า E-BETTER จึงเป็นต้นแบบที่ดีของซีเอสอาร์ที่บริษัทต่าง ๆ น่าจะได้เรียนรู้ ซึ่งต้องเริ่มจากประสบการณ์ความรู้ที่ธุรกิจมีอยู่ เช่น ไมโครซอฟท์มีความรู้ด้านไอที ได้มาจับมือกับภาครัฐ แล้วมาถ่ายทอดให้ครูในศูนย์ฝึกอบรมแรงงานไปถ่ายทอดให้แรงงาน ถือเป็นโครงการที่มีความยั่งยืนทั้งต่อตัวโครงการเอง และเกิดความยั่งยืนต่ออนาคตของแรงงานไทย

เพราะโครงการอย่างนี้เมื่อถึงจุดหนึ่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักจะสามารถดำเนินการต่อได้เอง และผู้ใช้แรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการก็สามารถไปต่อยอดในสายงานอาชีพ เพื่อยกระดับและพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของตัวเองได้

ถือเป็นการให้จากความรู้ที่ธุรกิจมี และเป็นการให้เพื่อให้ผู้รับได้หยัดยืนด้วยความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากโครงการ เพื่อสร้างอนาคตในการประกอบอาชีพต่อไป

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

จำนวนผู้ชม 2550 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ