SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เคล็ดลับสุดยอดองค์กร แห่งการสร้างผู้นำ

เคล็ดลับสุดยอดองค์กร แห่งการสร้างผู้นำ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เคล็ดลับสุดยอดองค์กร แห่งการสร้างผู้นำ, บทความ เคล็ดลับสุดยอดองค์กร แห่งการสร้างผู้นำ, ตัวอย่างนับเป็นความสำเร็จของเครือธนาคารกสิกรไทยที่มุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการสร้างคน
เพราะล่าสุดจากผลการสำรวจของบริษัท เอออน ฮิววิท (Aon Hewitt)
ที่ร่วมมือกับนิตยสารฟอร์จูน และบริษัท เดอะ อาร์บีแอล กรุ๊ป (The RBL Group)
สำรวจองค์กรชั้นนำทั่วโลก เพื่อค้นหาสุดยอดองค์กรแห่งการสร้างผู้นำ (Top Company
for Leaders Award-TCFL) ในระดับโลก และระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2554
ปรากฎว่า ธนาคารกสิกรไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 20
องค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งการสร้างผู้นำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia
Pacific Top Company for Leaders) พร้อมกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
หรือ AISซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีองค์กรจากประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าว
ตั้งแต่มีการสำรวจและจัดอันดับรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 2544
เป็นต้นมา

      
       ส่งท้ายปลายปี 2554 คอลัมน์ “HR Thought
Leader”
จึงนำเคล็ดลับความสำเร็จของกสิกรไทยมาจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรต่างๆโดย
“สมเกียรติ ศิริชาติไชย” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย
บอกถึงที่มาของความสำเร็จว่า
การมีแผนการพัฒนาความเป็นผู้นำซึ่งเป็นผลจากนโยบายที่เชื่อมั่นว่า
ผู้นำมีความสำคัญต่อความก้าวหน้าและความยั่งยืนของทั้งองค์กรและพนักงาน
จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์การ
ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งสร้างฐานกำลังคนที่จะเป็นผู้นำในอนาคต (Talent Pool)
ให้มีจำนวนมากพอต่อความต้องการ ผ่านการจัดทำแผนที่การพัฒนาผู้นำ (Leadership
Development Roadmap) ที่กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
และมีการกำหนดให้การพัฒนาพนักงานและภาวะผู้นำเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกคนด้วย
      
       นอกจากนี้
ยังมีสิ่งสำคัญคือ การทบทวนและกำหนดคุณสมบัติของผู้นำเครือธนาคารกสิกรไทย (KGroup
Leadership Qualities) ให้สอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์
และความสามารถหลักที่องค์กรต้องมี (Organization Key Capability)
รวมทั้งมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ
      
       เมื่อได้ต้นแบบของผู้นำที่ต้องการแล้ว
เครือธนาคาร ฯ จะใช้ความสามารถ (Competency) เหล่านี้
เป็นแนวทางในการคัดเลือกและพัฒนาคน โดยคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีอย่างต่อเนื่อง
มีศักยภาพสูง
และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
มีการจัดรูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจนผ่านช่องทางการเรียนรู้หลายวิธีการ
มีการมอบหมายงานที่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญๆ ให้ดำเนินการ
มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ (Leadership Development Program - LDP)
เพื่อพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงเป็นการเฉพาะ
และมีระบบการติดตามผลการพัฒนาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีการดูแลรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงอย่างใกล้ชิด
      
       สิ่งที่แสดงถึงความสำเร็จในการพัฒนาผู้นำในองค์กรคือ
การที่เครือธนาคารฯ มีจำนวนพนักงานที่มีศักยภาพสูงอยู่ใน Leadership Pipeline
ในจำนวนที่เพียงพอ สามารถรองรับการขยายธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ เช่น
การเปลี่ยนจากการเป็นธนาคารพาณิชย์ทั่วไป (Commercial bank)
มาเป็นธนาคารผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร (Universal bank)
มีธุรกิจในเครือครบทุกด้านของธุรกิจการเงิน
การขยายธุรกิจได้อย่างดีในทุกกลุ่มลูกค้า
และขยายธุรกิจไปยังประเทศจีน
      
       นอกจากนี้
ในสภาวะที่มีการแย่งชิงบุคคลทางการเงินที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง
ความสำเร็จในการพัฒนาผู้นำของเครือธนาคารกสิกรไทยยังช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันขององค์กรด้วย
ซึ่งระบบการพัฒนาผู้นำที่ดี
จะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สามารถดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานได้
ขณะดียวกันความสำเร็จของการพัฒนาผู้นำจะเห็นได้จากการที่พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของตนได้อย่างเต็มที่
จนก้าวขึ้นป็นผู้บริหารในระดับต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและนอก
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่ผลการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่นและยั่งยืน

 

ที่มา : โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 29 ธันวาคม 2554 12:12 น.

จำนวนผู้ชม 1984 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ